Wetgeving Handel & Economie

Wetboek Economisch Recht

BOEK I. – Definities
Titel 1. [1 Algemene definities]1
Art. I.1
Titel 2. – Definities eigen aan bepaalde boeken
HOOFDSTUK 1. [1 Definities eigen aan boek III.]1
Art. I.2-I.4, I.4/1, I.5
HOOFDSTUK 2. – [1 Definities eigen aan Boek IV.]1
Art. I.6
HOOFDSTUK 3. – [1 Definities eigen aan boek V.]1
Art. I.7
HOOFDSTUK 4. [1 Definities eigen aan boek VI]1
Art. I.8
HOOFDSTUK 5.
Art. I.8
HOOFDSTUK 5. [1 – Definities eigen aan boek VII.]1
Art. I.9
HOOFDSTUK 6. – Definities eigen aan boek VIII
Art. I.9
HOOFDSTUK 7. [1 Definities eigen aan boek IX]1
Art. I.10
HOOFDSTUK 8. [1 – Definities eigen aan boek X.]1
Art. I.11
HOOFDSTUK 9. – [1 Definities eigen aan boek XI]1
Art. I.13-I.17, I.17/1
HOOFDSTUK 10. [1 Definities eigen aan Boek XII]1
Art. I.18
HOOFDSTUK 11. [1 – Definities eigen aan boek XVI.]1
Art. I.19
HOOFDSTUK 12. [1 – Definities eigen aan boek XV]1
Art. I.20
HOOFDSTUK 12. [1 – Definitie eigen aan boek XVII]1
Art. I.20
HOOFDSTUK 13. [1 – Definities eigen aan boek XVII]1
Art. I.21-I.22
HOOFDSTUK 14. [1 – Definities eigen aan boek XX.]1
Art. I.22
BOEK II. – Algemene beginselen
Titel 1. – Toepassingsgebied
Art. II
Titel 2. – Doelstellingen
Art. II.2
Titel 3. – Vrijheid van ondernemen
Art. II.3-II.4
Titel 4. [1 Raadplegingen.]1
Art. II.5
BOEK III. [1 Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen.]1
Titel 1. [1 Vrijheid van vestiging en van dienstverlening.]1
Hoofdstuk 1. [1 Toepassingsgebied.]1
Art. III.1
Hoofdstuk 2. [1 Vrijheid van vestiging.]1
Afdeling 1. [1 Vergunningsstelsels.]1
Art. III.2-III.11
Afdeling 2. [1 Andere vereisten.]1
Art. III.12
Hoofdstuk 3. [1 Vrijheid van dienstverlening.]1
Art. III.13-III.14
Titel 2. [1 Kruispuntbank van Ondernemingen en erkende ondernemingsloketten.]1
Hoofdstuk 1. [1 Kruispuntbank van Ondernemingen.]1
Afdeling 1. [1 Oprichting van de Kruispuntbank van Ondernemingen.]1
Art. III.15-III.16
Afdeling 2. [1 Inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.]1
Art. III.17-III.21
Afdeling 3. [1 Toekenning en gebruik van het ondernemings- en vestigingseenheidsnummer.]1
Art. III.22-III.28
Afdeling 4. [1 Toegang en gebruik van de gegevens opgenomen in de Kruispuntbank van Ondernemingen.]1
Art. III.29-III.35
Afdeling 5. [1 Realisatie van het principe van de unieke gegevensinzameling.]1
Art. III.36-III.37
Afdeling 6. [1 Inschrijving, wijziging of doorhaling van de onjuiste of ontbrekende gegevens.]1
Art. III.38-III.42, III.42/1
Afdeling 7. [1 Bijzondere bepalingen omtrent de werking van de Kruispuntbank van Ondernemingen.]1
Art. III.43-III.48
Hoofdstuk 2. [1 Inschrijvingsplichtige ondernemingen.]1
Afdeling 1. [1 Verplichting tot inschrijving.]1
Art. III.49-III.50
Afdeling 2. [1 Verplichting tot wijziging.]1
Art. III.51
Afdeling 3. [1 Verplichting tot doorhaling.]1
Art. III.52
Afdeling 4. [1 Gemeenschappelijke bepalingen aan de inschrijving, wijziging of doorhaling.]1
Art. III.53-III.57
Hoofdstuk 3. [1 Inrichting van de ondernemingsloketten.]1
Afdeling 1. [1 Instelling en taken van de ondernemingsloketten.]1
Art. III.58-III.60
Afdeling 2. [1 Erkenningsvoorwaarden voor de ondernemingsloketten.]1
Art. III.61-III.69
Afdeling 3. [1 Verplichtingen van de ondernemingsloketten.]1
Art. III.70-III.72
Afdeling 4. [1 Vergoeding van de ondernemingsloketten.]1
Art. III.73
Titel 3. [1 Algemene verplichtingen van de ondernemingen.]1
Hoofdstuk 1. [1 Informatie, transparantie en niet-discriminatie.]1
Afdeling 1. [1 Informatie- en transparantieverplichtingen.]1
Art. III 73/1, III.74-III.79
Afdeling 2. [1 Niet-discriminatie van de afnemers.]1
Art. III.80-III.81
Hoofdstuk 2. [1 Boekhouding van de ondernemingen.]1
Art. III.82-III.93, III.93/1, III.93/2, III.94-III.95
BOEK IV. – [1 Bescherming van de mededinging]1
TITEL 1. – [1 Mededingingsregels]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Restrictieve mededingingspraktijken]1
Art. IV.1-IV.5
HOOFDSTUK 2. – [1 Concentraties]1
Art. IV.6-IV.11
HOOFDSTUK 3. – [1 Overheidsondernemingen]1
Art. IV.12
HOOFDSTUK 4. – [1 Maatregelen of beslissingen door een vreemde staat]1
Art. IV.13-IV.15
TITEL 2. – [1 Handhaving van het mededingingsrecht]1
HOOFDSTUK 1. – [1 De Belgische Mededingingsautoriteit]1
Afdeling 1. – [1 Organisatie]1
Art. IV.16
Onderafdeling 1. – [1 De voorzitter en de dienst van de voorzitter]1
Art. IV.17-IV.20
Onderafdeling 2. – [1 Het Mededingingscollege]1
Art. IV.21-IV.22
Onderafdeling 3. – [1 Het directiecomité]1
Art. IV.23-IV.25
Onderafdeling 4. – [1 De auditeur-generaal en het auditoraat]1
Art. IV.26-IV.31
Onderafdeling 5. – [1 Wraking en tucht]1
Art. IV.32-IV.33
Onderafdeling 6. – [1 Het beroepsgeheim en immuniteit]1
Art. IV.34-IV.36
Onderafdeling 7. – [1 Onverenigbaarheden]1
Art. IV.37-IV.38
Onderafdeling 8. – [1 De Commissie voor de Mededinging]1
Art. IV.39-IV.40
Afdeling 2. – [1 Procedures]1
Onderafdeling 1. – [1 Onderzoeksprocedure]1
Art. IV.41
Onderafdeling 2. – [1 Specifieke onderzoeksregels betreffende restrictieve mededingingspraktijken]1
Art. IV.42-IV.44
Onderafdeling 3. – [1 Beslissing inzake restrictieve praktijken]1
Art. IV.45-IV.50
Onderafdeling 4. – [1 Procedure inzake transacties]1
Art. IV.51-IV.57
Onderafdeling 5. – [1 Onderzoek inzake concentratie]1
Art. IV.58-IV.59
Onderafdeling 6. – [1 Beslissing inzake concentratie]1
Art. IV.60-IV.62
Onderafdeling 7. – [1 Onderzoek en beslissing tijdens een vereenvoudigde procedure bij concentraties]1
Art. IV.63
Onderafdeling 8.-. [1 Voorlopige maatregelen]1
Art. IV.64
Onderafdeling 9. – [1 Bekendmaking en kennisgeving]1
Art. IV, IV.66
Onderafdeling 10. – [1 Samenwerking met de Europese Commissie en de mededingingsautoriteiten van de andere lidstaten van de Europese Unie]1
Art. IV.67-IV.69
Afdeling 3. – [1 Geldboeten en dwangsommen]1
Art. IV.70-IV.74
HOOFDSTUK 2. – [1 Prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Cassatie en tussenkomsten als amicus curiae]1
Art. IV.75-IV.78
HOOFDSTUK 3. – [1 Hoger beroep]1
Art. IV.79
HOOFDSTUK 4. – [1 Overige bepalingen]1
Art. IV.80-IV.83
BOEK V. – [1 De mededinging en de prijsevoluties]1
TITEL 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Art. V.1-V.8
TITEL 2. – [1 Prijsvaststelling van geneesmiddelen en gelijkgestelden]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Toepassingsgebied]1
Art. V.9
HOOFDSTUK 2. – [1 Beslissingen tot prijsvaststelling]1
Art. V.10-V.14
Boek VI. [1 Marktpraktijken en consumentenbescherming]1
TITEL 1. – [1 Algemene principes]1
Art. VI.1
TITEL 2. – [1 Informatie van de markt]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene verplichting tot informatie van de consument]1
Art. VI.1/1, VI.2
HOOFDSTUK 2. – [1 Prijsaanduiding]1
Art. VI.3-VI.7
HOOFDSTUK 2/1. [1 – Afronding van het te betalen bedrag]1
Art. VI.7/1, VI.7/2, VI.7/3
HOOFDSTUK 3. – [1 Benaming, samenstelling en etikettering van goederen en diensten]1
Art. VI.8-VI.10
HOOFDSTUK 4. – [1 Aanduiding van de hoeveelheid]1
Art. VI.11-VI.16
HOOFDSTUK 5. – [1 Vergelijkende reclame]1
Art. VI.17
HOOFDSTUK 6. – [1 Promoties inzake prijzen]1
Afdeling 1.
Art. VI.18-VI.21
Afdeling 2. – [1 Uitverkopen]1
Art. VI.22-VI.24
Afdeling 3. – [1 Opruimingen of solden]1
Art. VI.25-VI.30
Afdeling 4. – [1 Titels die recht geven op terugbetaling of prijsvermindering]1
Art. VI.31-VI.33
HOOFDSTUK 7. – [1 Diverse bepalingen]1
Art. VI.34-VI.36
TITEL 3. – [1 Overeenkomsten met consumenten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Art. VI.37-VI.44
HOOFDSTUK 2. – [1 Overeenkomsten op afstand]1
Afdeling 1. – [1 Overeenkomsten op afstand die geen betrekking hebben op financiële diensten]1
Art. VI.44/1, VI.45-VI.53
Afdeling 2. – [1 Overeenkomsten op afstand met betrekking tot financiële diensten]1
Art. VI.54-VI.61
Afdeling 3. – [1 Aan dit hoofdstuk gemene bepalingen]1
Art. VI.62-VI.63
HOOFDSTUK 3. – [1 Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomsten]1
Art. VI.63/1, VI.64-VI.74
HOOFDSTUK 4. – [1 Openbare verkoop]1
Art. VI.75-VI.79
HOOFDSTUK 5. – [1 Gezamenlijk aanbod]1
Art. VI.80-VI.81
HOOFDSTUK 6. – [1 Onrechtmatige bedingen]1
Art. VI.82-VI.87
HOOFDSTUK 7. – [1 Bestelbon]1
Art. VI.88
HOOFDSTUK 8. – [1 Bewijsstukken]1
Art. VI.89-VI.90
HOOFDSTUK 9. – [1 Verlenging van overeenkomsten]1
Art. VI.91
TITEL 4. – [1 Verboden praktijken]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten]1
Afdeling 1. – [1 Toepassingsgebied]1
Art. VI.92
Afdeling 2. – [1 Oneerlijke handelspraktijken]1
Art. VI.93-VI.96
Afdeling 3. – [1 Misleidende handelspraktijken]1
Art. VI.97-VI.100
Afdeling 4. – [1 Agressieve handelspraktijken]1
Art. VI.101-VI.103
HOOFDSTUK 2. – [1 Oneerlijke marktpraktijken jegens andere personen dan consumenten]1
Art. VI.104-VI.109
HOOFDSTUK 3. – [1 Ongewenste communicaties]1
Art. VI.110-VI.115
HOOFDSTUK 4. – [1 Verkoop met verlies]1
Art. VI.116-VI.117
TITEL 5. – [1 Collectieve consumentenovereenkomsten]1
Art. VI.118-VI.123
TITEL 6. – [1 Bijzondere regels inzake geregistreerde benamingen]1
Art. VI.124-VI.127
TITEL 7. – [1 Slotbepalingen]1
Art. VI.128
BOEK VII. – [1 BETALINGS- EN KREDIETDIENSTEN.]1
TITEL 1. – [1 Algemene principes.]1
Art. VII.1
TITEL 2. [1 Toepassingsgebied.]1
Art. VII.2-VII.3
TITEL 3. [1 Betalingsdiensten.]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Inleidende bepaling.]1
Art. VII.4
HOOFDSTUK 1/1. [1 – Vergelijkbaarheid van de in verband met betaalrekeningen aangerekende vergoedingen]1
Art. VII.4/1, VII.4/2, VII.4/3, VII.4/4
HOOFDSTUK 2. [1 Informatie en voorwaarden die de betalingstransacties en raamcontracten beheersen]1
Afdeling 1. – [1 Algemene regels]1
Art. VII.5-VII.11
Afdeling 2. – [1 Eenmalige betalingstransacties]1
Onderafdeling 1. – [1 Toepassingsgebied]1
Art. VII.12
Onderafdeling 2. – [1 Voorafgaande informatie en voorwaarden]1
Art. VII.13-VII.15
Onderafdeling 3. – [1 Informatie na initiëring of ontvangst van een betalingsopdracht en na uitvoering van de transactie]1
Art. VII.16-VII.19
Afdeling 3. – [1 Raamcontract en de daaronder vallende afzonderlijke betalingstransacties]1
Onderafdeling 1. – [1 Toepassingsgebied]1
Art. VII.20
Onderafdeling 2. – [1 Voorafgaande informatie en voorwaarden]1
Art. VII.21-VII.23
Onderafdeling 3. – [1 Wijziging van de voorwaarden en opzegging van het raamcontract]1
Art. VII.24-VII.25
Onderafdeling 4. – [1 Afzonderlijke betalingstransacties]1
Art. VII.26-VII.28
HOOFDSTUK 3. – [1 Rechten en plichten met betrekking tot het aanbieden en het gebruik van betalingsdiensten]1
Afdeling 1. – [1 Algemene regels]1
Art. VII.29-VII.31
Afdeling 2. – [1 Toestaan van betalingstransacties]1
Onderafdeling 1. – [1 Instemming met de uitvoering van betalingsopdrachten en bevestiging betreffende de beschikbaarheid van geldmiddelen]1
Art. VII.32-VII.34
Onderafdeling 2. – [1 Regels voor de toegang tot betaalrekeningen en voor de toegang tot en het gebruik van informatie over betaalrekeningen]1
Art. VII.35-VII.36
Onderafdeling 3. – [1 Restricties op het gebruik van betaalinstrumenten en op de toegang tot betaalrekeningen door betalingsdienstaanbieders]1
Art. VII.37
Onderafdeling 4. – [1 Plichten met betrekking tot betaalinstrumenten en persoonlijke beveiligingsgegevens]1
Art. VII.38-VII.40
Onderafdeling 5. – [1 Kennisgeving en rectificatie van niet-toegestane of onjuist uitgevoerde betalingstransacties]1
Art. VII.41-VII.42
Onderafdeling 6. – [1 Aansprakelijkheid van de betalingsdienstaanbieder voor niet-toegestane betalingstransacties]1
Art. VII.43-VII.45
Onderafdeling 7. – [1 Terugbetalingen van betalingstransacties die door of via de begunstigde zijn geïnitieerd]1
Art. VII.46-VII.47
Afdeling 3. – [1 Uitvoering van betalingstransacties]1
Onderafdeling 1. – [1 Betalingsopdrachten en overgemaakte bedragen]1
Art. VII.48-VII.51
Onderafdeling 2. – [1 Uitvoeringstermijn en valutadatum]1
Art. VII.52-VII.55, VII.55/1
Afdeling 4. – [1 Aansprakelijkheid in geval van onjuiste unieke identificatoren, niet-uitvoering, gebrekkige uitvoering of niet-tijdige uitvoering van betalingstransacties]1
Art. VII.55/2, VII.55/3, VII.55/4, VII.55/5, VII.55/6, VII.55/7, VII.55/8, VII.55/9
HOOFDSTUK 4. – [1 Melding van incidenten]1
Art. VII.55/10
HOOFDSTUK 5. – [1 Geschillenbeslechting en procedures betreffende buitengerechtelijke regeling in het kader van de wet van 11 maart 2018]1
Art. VII.55/11
HOOFDSTUK 6. – [1 Toegang tot rekeningen bij een kredietinstelling]1
Art. VII.55/12
HOOFDSTUK 7. – [1 Geschillenbeslechting]1
Art. VII.55/13, VII.55/14, VII.56
HOOFDSTUK 8. [1 – Toegang tot betaalrekeningen en basisbankdienst]1
Art. VII.56/1, VII.57-VII.59, VII.59/1, VII.59/2, VII.59/3
HOOFDSTUK 9. – [1 Uitgifte en terugbetaalbaarheid van elektronisch geld en verbod op rente.]1
Art. VII.60-VII.62
HOOFDSTUK 9/1. [1 – Overstapdienst betaalrekeningen]1
Art. VII.62/1, VII.62/2, VII.62/3, VII.62/4, VII.62/5, VII.62/6, VII.62/7
HOOFDSTUK 10. [1 Gegevensbescherming.]1
Art. VII.63
HOOFDSTUK 11. [1 – Afwikkelingsvergoedingen]1
Art. VII.63/1, VII.63/2, VII.63/3
TITEL 4. [1 Kredietovereenkomsten.]1
HOOFDSTUK 1. [1 Consumentenkrediet.]1
Afdeling 1. [1 Kredietpromotie.]1
Onderafdeling 1. [1 Reclame.]1
Art. VII.64-VII.66
Onderafdeling 2. – [1 Leuren]1
Art. VII.67
Onderafdeling 3. – [1 Promotieaanbiedingen]1
Art. VII.68
Afdeling 2. – [1 Totstandkoming van de kredietovereenkomst.]1
Onderafdeling 1. – [1 Inlichtingen te vragen door de kredietgever en de kredietbemiddelaar.]1
Art. VII.69
Onderafdeling 2. – [1 Precontractuele informatie]1
Art. VII.70-VII.72
Onderafdeling 3. – [1 Plicht tot bijzondere informatieverstrekking van de kredietbemiddelaar]1
Art. VII.73
Onderafdeling 4. – [1 Passende toelichtingen]1
Art. VII.74
Onderafdeling 5. – [1 Raadgevingsverbintenissen]1
Art. VII.75
Onderafdeling 6. – [1 Onderzoeksplicht]1
Art. VII.76-VII.77
Onderafdeling 7. – [1 Sluiten van de kredietovereenkomst]1
Art. VII.78
Onderafdeling 8. – [1 Kredietweigering]1
Art. VII.79
Onderafdeling 9. – [1 Bijzondere bepalingen inzake financieringshuur]1
Art. VII.80-VII.82
Afdeling 3. [1 Herroepingsrecht.]1
Art. VII.83
Afdeling 4. – [1 Onrechtmatige bedingen.]1
Onderafdeling 1. – [1 Onrechtmatige betalingen.]1
Art. VII.84-VII.85
Onderafdeling 2. – [1 Berekening van de debetintresten en veranderlijkheid van de debetrentevoet en de kosten]1
Art. VII.86
Onderafdeling 3. – [1 Nevendiensten]1
Art. VII.87
Onderafdeling 4. – [1 Ongeoorloofde waarborgen]1
Art. VII.88-VII.89
Afdeling 5. – [1 Uitvoering van de kredietovereenkomst.]1
Onderafdeling 1. – [1 Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag.]1
Art. VII.90
Onderafdeling 2. – [1 Financiering van goederen en diensten]1
Art. VII.91-VII.93
Onderafdeling 3. – [1 Maximale kosten en terugbetalingstermijnen]1
Art. VII.94-VII.95
Onderafdeling 4. – [1 Vervroegde terugbetalingsmodaliteiten en beëindiging]1
Art. VII.96-VII.98
Onderafdeling 5. – [1 Rekeningafschrift]1
Art. VII.99
Onderafdeling 6. – [1 Ongeoorloofde debetstand en overschrijding]1
Art. VII.100-VII.101
Afdeling 6. – [1 Overdracht van de kredietovereenkomst en van de vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst.]1
Art. VII.102-VII.104
Afdeling 7. – [1 Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst.]1
Art. VII.105-VII.108
Afdeling 8. [1 Zekerheden.]1
Art. VII.109-VII.111
Afdeling 9. [1 Kredietbemiddelaars.]1
Art. VII.112-VII.114
Afdeling 10. [1 Schuldbemiddeling.]1
Art. VII.115
Afdeling 11. – [1 Verwerking van persoonsgegevens.]1
Onderafdeling 1. – [1 Overmaking van persoonsgegevens.]1
Art. VII.116-VII.119
Onderafdeling 2. – [1 Verwerking van gegevens]1
Art. VII.120-VII.122
HOOFDSTUK 2. – [1 Hypothecair krediet]1
Afdeling 1. – [1 Reclame]1
Art. VII.123-VII.124
Afdeling 2. – [1 Prospectus]1
Art. VII.125
Afdeling 3. – [1 Totstandkoming van de kredietovereenkomst]1
Onderafdeling 1. – [1 Inlichtingen te vragen door de kredietgever en de kredietbemiddelaar]1
Art. VII.126
Onderafdeling 2. – [1 Precontractuele informatie]1
Art. VII.127
Onderafdeling 3. – [1 Informatievoorschriften voor bemiddelaars inzake hypothecair krediet]1
Art. VII.128
Onderafdeling 4. – [1 Passende toelichtingen]1
Art. VII.129
Onderafdeling 5. – [1 Algemene gedragsregels]1
Art. VII.130
Onderafdeling 6. – [1 Raadgevingsplicht en -diensten]1
Art. VII.131
Onderafdeling 7. – [1 Onderzoeksplicht]1
Art. VII.132-VII.133
Onderafdeling 8. – [1 Sluiten van de kredietovereenkomst.]1
Art. VII.134
Onderafdeling 9. – [1 Wedersamenstelling van kapitaal]1
Art. VII.135-VII.136
Onderafdeling 10. – [1 Kredietweigering]1
Art. VII.137
Afdeling 4. – [1 Herroepingsrecht]1
Art. VII.138
Afdeling 5. – [1 Onrechtmatige bedingen]1
Onderafdeling 1. – [1 Onrechtmatige betalingen]1
Art. VII.139-VII.141
Onderafdeling 2. – [1 Berekening van de debetrente, veranderlijkheid van de periodieke rentevoet, de debetrentevoet, de kosten en van de contractvoorwaarden]1
Art. VII.142-VII.145
Onderafdeling 3. – [1 Nevendiensten]1
Art. VII.146-VII.147
Onderafdeling 4. – [1 Ongeoorloofde waarborgen]1
Art. VII.147/1, VII.147/2
Afdeling 6. – [1 Uitvoering van de kredietovereenkomst]1
Onderafdeling 1. – [1 Terbeschikkingstelling van het kredietbedrag]1
Art. VII.147/3
Onderafdeling 2. – [1 Financiering van goederen en diensten]1
Art. VII.147/4, VII.147/5, VII.147/6, VII.147/7
Onderafdeling 3. – [1 Maximale kosten en terugbetalingstermijnen]1
Art. VII.147/8, VII.147/9, VII.147/10
Onderafdeling 4. – [1 Vervroegde terugbetalingsmodaliteiten en beëindiging van de kredietovereenkomst]1
Art. VII.147/11, VII.147/12, VII.147/13
Onderafdeling 5. – [1 Rekeningafschrift]1
Art. VII.147/14
Onderafdeling 6. – [1 Ongeoorloofde debetstand en overschrijding]1
Art. VII.147/15, VII.147/16
Afdeling 7. – [1 Overdracht van de kredietovereenkomst en van de vorderingen die voortvloeien uit deze overeenkomst]1
Art. VII.147/17, VII.147/18, VII.147/19
Afdeling 8. – [1 Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst]1
Art. VII.147/20, VII.147/21, VII.147/22, VII.147/23
Afdeling 9. – [1 Betalingsfaciliteiten]1
Art. VII.147/24, VII.147/25
Afdeling 10. – [1 Zekerheden]1
Art. VII.147/26, VII.147/27, VII.147/28
Afdeling 11. – [1 Gedragsregels voor het verstrekken van krediet aan consumenten via kredietbemiddelaars en het betalen van commissielonen en vergoedingen aan kredietbemiddelaars en personeelsleden]1
Art. VII.147/29, VII.147/30
Afdeling 12. – [1 Schuldbemiddeling]1
Art. VII.147/31
Afdeling 13. – [1 Verwerking van persoonsgegevens]1
Onderafdeling 1. [1 Overmaking van persoonsgegevens]1
Art. VII.147/32, VII.147/33, VII.147/34, VII.147/35
Onderafdeling 2. – [1 Verwerking van gegevens]1
Art. VII.147/36, VII.147/37, VII.147/38
HOOFDSTUK 3. – [1 Centrale voor Kredieten aan Particulieren.]1
Afdeling 1. [1 Registratie.]1
Art. VII.148
Afdeling 2. – [1 Mededeling en raadpleging van gegevens.]1
Art. VII.149-VII.154
Afdeling 3. – [1 Diverse bepalingen.]1
Art. VII.155-VII.157
HOOFDSTUK 4. – [1 Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars.]1
Art. VII.158
Afdeling 1. [1 Kredietgevers.]1
Art. VII.159
Afdeling 2. – [1 Kredietgevers naar Belgisch recht.]1
Onderafdeling 1. [1 Vergunningsvoorwaarden.]1
Art. VII.160-VII.165
Onderafdeling 2. – [1 Bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden]1
Art. VII.166-VII.173
Afdeling 3. – [1 Kredietgevers naar buitenlands recht.]1
Onderafdeling 1. – [1 Bepaalde gereglementeerde financiële ondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lidstaat.]1
Art. VII.174-VII.175
Onderafdeling 2. – [1 Andere kredietgevers naar buitenlands recht]1
Art. VII.176
Afdeling 4. [1 Kredietbemiddelaars.]1
Art. VII.177-VII.179
Afdeling 5. – [1 Bemiddelaars inzake hypothecair krediet.]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemene bepalingen.]1
Art. VII.180
Onderafdeling 2. – [1 Inschrijvingsvoorwaarden]1
Art. VII.181
Onderafdeling 3. – [1 Inschrijvingsprocedure]1
Art. VII.182
Onderafdeling 4. – [1 Vrijheid van vestiging en vrijheid van dienstverrichting]1
Art. VII.183
Afdeling 6. – [1 Bemiddelaars inzake consumentenkrediet.]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemene bepalingen.]1
Art. VII.184-VII.185
Onderafdeling 2. – [1 Inschrijvingsvoorwaarden]1
Art. VII.186-VII.187
Onderafdeling 3. – [1 Inschrijvingsprocedure]1
Art. VII.188
TITEL 5. – [1 Burgerlijke sancties.]1
HOOFDSTUK 1. [1 Betalingsdiensten.]1
Art. VII.189-VII.193
HOOFDSTUK 2. [1 Consumentenkrediet.]1
Art. VII.194-VII.208
HOOFDSTUK 3. – [1 Hypothecair krediet.]1
Art. VII.209-VII.214, VII.214/1, VII.214/2, VII.214/3, VII.214/4, VII.214/5, VII.214/6, VII.214/7, VII.214/8, VII.214/9, VII.214/10
HOOFDSTUK 4. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen.]1
Art. VII.215
TITEL 6. – [1 Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen.]1
Art. VII.216
TITEL 6/1. [1 – Waardepapieren.]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Algemene bepaling.]1
Art. VII.216/1
HOOFDSTUK 2. [1 – De wisselbrief.]1
Afdeling 1. [1 – Uitgifte en vorm van de wisselbrief]1
Art. VII, VII.216/3, VII.216/4, VII.216/5, VII.216/6, VII.216/7, VII.216/8, VII.216/9, VII.216/10, VII.216/11
Afdeling 2. [1 – Endossement]1
Art. VII.216/12, VII.216/13, VII.216/14, VII.216/15, VII.216/16, VII.216/17, VII.216/18, VII.216/19, VII.216/20, VII.216/21
Afdeling 3. [1 – Acceptatie]1
Art. VII, VII.216/23, VII.216/24, VII.216/25, VII.216/26, VII.216/27, VII.216/28, VII.216/29, VII.216/30
Afdeling 4. [1 – Aval]1
Art. VII.216/31, VII.216/32, VII.216/33
Afdeling 5. [1 – Vervaldag]1
Art. VII.216/34, VII.216/35, VII.216/36, VII.216/37, VII.216/38
Afdeling 6. [1 – Betaling]1
Art. VII.216/39, VII.216/40, VII.216/41, VII.216/42, VII.216/43
Afdeling 7. [1 – Recht van regres in geval van niet-acceptatie of niet-betaling]1
Art. VII.216/44, VII.216/45, VII.216/46, VII.216/47, VII.216/48, VII.216/49, VII.216/50, VII.216/51, VII.216/52, VII.216/53, VII.216/54, VII.216/55
Afdeling 8. [1 – Tussenkomst]1
Onderafdeling 1. [1 Algemene bepalingen]1
Art. VII.216/56
Onderafdeling 2. [1 Acceptatie bij tussenkomst]1
Art. VII.216/57, VII.216/58, VII.216/59
Onderafdeling 3. [1 Betaling bij tussenkomst]1
Art. VII.216/60, VII.216/61, VII.216/62, VII.216/63, VII.216/64
Afdeling 9. [1 – Wisselbrief in verscheidene exemplaren en wisselafschriften]1
Onderafdeling 1. [1 Wisselbrief in verscheidene exemplaren]1
Art. VII.216/65, VII.216/66, VII.216/67
Onderafdeling 2. [1 Wisselafschriften]1
Art. VII.216/68, VII.216/69
Afdeling 10. [1 – Tekstveranderingen]1
Art. VII.216/70
Afdeling 11. [1 – Verjaring]1
Art. VII, VII.216/72, VII.216/73
Afdeling 12. [1 – Algemene bepalingen]1
Art. VII.216/74, VII.216/75, VII.216/76
HOOFDSTUK 3. [1 – Het orderbriefje.]1
Art. VII, VII.216/78, VII.216/79, VII.216/80
HOOFDSTUK 4. [1 – Aanvullende bepalingen.]1
Afdeling 1. [1 – Fondsbezorging]1
Art. VII.216/81, VII.216/82, VII.216/83, VII.216/84, VII.216/85, VII.216/86, VII.216/87
Afdeling 2. [1 – Betaling van vermiste wisselbrieven]1
Art. VII.216/88, VII.216/89, VII.216/90, VII.216/91, VII.216/92, VII.216/93
Afdeling 3. [1 – Bijzondere bepalingen]1
Art. VII.216/94, VII.216/95, VII.216/96
Afdeling 4. [1 – Protesten]1
Art. VII.216/97, VII.216/98, VII.216/99, VII.216/100
HOOFDSTUK 5. [1 – De cheque.]1
Afdeling 1. [1 – Uitgifte en vorm van de cheque]1
Art. VII.216/101, VII.216/102, VII.216/103, VII.216/104, VII.216/105, VII.216/106, VII.216/107, VII.216/108, VII.216/109, VII.216/110, VII.216/111, VII.216/112, VII.216/113
Afdeling 2. [1 – Overdracht]1
Art. VII.216/114, VII.216/115, VII.216/116, VII.216/117, VII.216/118, VII.216/119, VII.216/120, VII.216/121, VII.216/122, VII.216/123, VII.216/124
Afdeling 3. [1 – Aval]1
Art. VII.216/125, VII.216/126, VII.216/127
Afdeling 4. [1 – Aanbieding en betaling]1
Art. VII.216/128, VII.216/129, VII.216/130, VII.216/131, VII.216/132, VII.216/133, VII.216/134, VII.216/135, VII.216/136, VII.216/137, VII.216/138
Afdeling 5. [1 – Gekruiste cheque en verrekeningscheque]1
Art. VII.216/139, VII.216/140, VII.216/141
Afdeling 6. [1 – Recht van regres in geval van niet-betaling]1
Art. VII.216/142, VII.216/143, VII.216/144, VII.216/145, VII.216/146, VII.216/147, VII.216/148, VII.216/149, VII.216/150, VII.216/151, VII.216/152, VII.216/153
Afdeling 7. [1 – Cheque in verscheidene exemplaren]1
Art. VII.216/154, VII.216/155
Afdeling 8. [1 – Tekstveranderingen]1
Art. VII.216/156
Afdeling 9. [1 – Verjaring]1
Art. VII.216/157, VII.216/158, VII.216/159
Afdeling 10. [1 – Algemene bepalingen]1
Art. VII.216/160, VII.216/161, VII.216/162, VII.216/163
Afdeling 11. [1 – Vermiste cheques]1
Art. VII.216/164, VII.216/165, VII.216/166
Afdeling 12. [1 – Wetsconflicten]1
Art. VII.216/167, VII.216/168, VII.216/169
TITEL 7. [1 Slotbepalingen.]1
Art. VII.217-VII.N3
BOEK VIII. – Kwaliteit van producten en diensten
Titel 1. – Normalisatie
HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen
Art. VIII.1-VIII.2
HOOFDSTUK 2. – Het Bureau voor Normalisatie
Art. VIII.3-VIII.18
HOOFDSTUK 3. – De Hoge Raad voor Normalisatie
Art. VIII.19-VIII.29
Titel 2. – Accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling
Art. VIII.30-VIII.32
Titel 3. – Meeteenheden, de meetstandaarden en de meetinstrumenten
HOOFDSTUK 1. – Wettelijke eenheden
Afdeling 1. – Algemeenheden
Art. VIII.33
Afdeling 2. – Meeteenheden van het internationaal stelsel
Art. VIII.34-VIII.35
Afdeling 3. – Meeteenheden die niet behoren tot het internationaal stelsel
Art. VIII.36
Afdeling 4. – Tabel van de wettelijke meeteenheden
Art. VIII.37
Afdeling 5. – Aanpassing van de wetgeving aan het internationaal stelsel
Art. VIII.38
Afdeling 6. -Gebruik van de meeteenheden
Art. VIII.39
Afdeling 7. – Standaarden en regels
Art. VIII.40-VIII.42
HOOFDSTUK 2. – Meetinstrumenten
Afdeling 1. – Gebruiksregelen
Art. VIII.43-VIII.46
Afdeling 2. – Ijking van de meetinstrumenten
Art. VIII.47-VIII.54
HOOFDSTUK 3. – Gemeenschappelijke bepalingen
Art. VIII.55-VIII.56
Titel 4. [1 – Conformiteit]1
Art. VIII.57
Boek IX. [1 Veiligheid van producten en diensten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene veiligheidsverplichting]1
Art. IX.1-IX.11
HOOFDSTUK 2. – [1 Informatie- en adviesstructuren]1
Art. IX.12-IX.14
BOEK X. [1 – Handelsagentuurovereenkomsten, commerciële samenwerkingsovereenkomsten, verkoopconcessies en vervoersovereenkomsten.]1
TITEL 1. – [1 Handelsagentuurovereenkomsten]1
Art. X.1-X.25
TITEL 2. – [1 Precontractuele informatie in het kader van commerciële samenwerkingsovereenkomsten]1
Art. X.26-X.34
TITEL 3. – [1 Eenzijdige beëindiging van voor onbepaalde tijd verleende concessies van alleenverkoop]1
Art. X.35-X.40
Titel 4. [1 – Vervoersovereenkomst]1
Art. X.41-X.61
Boek XI. – [1 Intellectuele eigendom]1 [2 en bedrijfsgeheimen]2
Titel 1. – [1 Uitvindingsoctrooien]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemeenheden]1
Art. XI.1-XI.2
HOOFDSTUK 2. – [1 Het uitvindingsoctrooi]1
Afdeling 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Art. XI.3-XI.8
Afdeling 2. – [1 Het recht om een uitvindingsoctrooi te bekomen]1
Art. XI.9-XI.13
Afdeling 3. – [1 De aflevering van het uitvindingsoctrooi]1
Art. XI.14-XI.27
Afdeling 4. [1 Rechten en verplichtingen verbonden aan het uitvindingsoctrooi en aan de aanvraag ervan]1
Art. XI.28-XI.48
Afdeling 5. – [1 Het octrooi en de octrooiaanvraag als deel van het vermogen]1
Art. XI.49-XI.54
Afdeling 6. – [1 Nietigheid, afstand en herroeping van het uitvindingsoctrooi]1
Art. XI.55-XI.59
Afdeling 7. – [1 Bescherming van de door het uitvindingsoctrooi verleende rechten]1
Art. XI.60-XI.61
HOOFDSTUK 3. – [1 Vertegenwoordiging voor de Dienst]1
Art. XI.62-XI.76
HOOFDSTUK 4. – [1 Diverse bepalingen]1
Art. XI.77-XI.81
HOOFDSTUK 5. – [1 Europese octrooien]1
Art. XI.82-XI.83, XI.83/1, XI.84-XI.90
HOOFDSTUK 6. – [1 Internationale aanvragen]1
Art. XI.91
Titel 2. – [1 Aanvullende beschermingscertificaten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Verlening en verlenging van de duur van het certificaat]1
Art. XI.92-XI.99
HOOFDSTUK 2. – [1 Taksen en vergoedingen]1
Art. XI.100-XI.101
HOOFDSTUK 3. – [1 Herstel]1
Art. XI.102-XI.103
Titel 3. – [1 Kwekersrecht]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Materieel recht]1
Afdeling 1. [1 Voorwaarden inzake de verlening van het kwekersrecht]1
Art. XI.104-XI.110
Afdeling 2. – [1 Rechthebbenden of rechtverkrijgenden]1
Art. XI.111-XI.112
Afdeling 3. – [1 Rechtsgevolgen van het kwekersrecht]1
Art. XI.113-XI.119
Afdeling 4. – [1 Duur en beëindiging van het kwekersrecht]1
Art. XI.120-XI.123
Afdeling 5. – [1 Het kwekersrecht als deel van het vermogen]1
Art. XI.124-XI.126
HOOFDSTUK 2. – [1 De Raad en de Commissie]1
Art. XI.127-XI.128
HOOFDSTUK 3. – [1 De procedure voor de Dienst]1
Afdeling 1. – [1 Partijen in de procedure en gemachtigden]1
Art. XI.129-XI.130
Afdeling 2. – [1 De aanvraag]1
Art. XI.131-XI.134
Afdeling 3. – [1 Het onderzoek]1
Art. XI.135-XI.140
Afdeling 4. – [1 Beslissingen]1
Art. XI.141-XI.143
Afdeling 5. – [1 Instandhouding van het kwekersrecht]1
Art. XI.144-XI.147
Afdeling 6. – [1 Overige procedurevoorschriften]1
Art. XI.148-XI.149
Afdeling 7. – [1 Vergoedingen en taksen]1
Art. XI.150-XI.151
Afdeling 8. – [1 Bijhouden van het register]1
Art. XI.152-XI.154
HOOFDSTUK 4. – [1 Handhaving van de rechten]1
Afdeling 1. – [1 Namaak]1
Art. XI.155-XI.158
Afdeling 2. – [1 Opeising van het kwekersrecht en identificatie van een ras]1
Art. XI.159-XI.161
Afdeling 3. – [1 Verjaring]1
Art. XI.162
Titel 4. – [1 Merken en tekeningen of modellen]1
Art. XI.163
Titel 5. – [1 Auteursrecht en naburige rechten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemeenheden]1
Art. XI.164
HOOFDSTUK 2. – [1 Auteursrecht]1
Afdeling 1. – [1 Auteursrecht in het algemeen]1
Art. XI.165-XI.171
Afdeling 2. – [1 Bijzondere bepalingen betreffende de werken van letterkunde]1
Art. XI.172
Afdeling 3. – [1 Bijzondere bepalingen betreffende de werken van grafische of beeldende kunst]1
Art. XI.173-XI.178
Afdeling 4. – [1 Bijzondere bepalingen betreffende de audiovisuele werken]1
Art. XI.179-XI.185
Afdeling 5. [1 Bijzondere bepalingen betreffende databanken]1
Art. XI.186-XI.188
Afdeling 6. – [1 Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemene uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur]1
Art. XI.189-XI.191
Onderafdeling 2. [1 Uitzonderingen op de vermogensrechten van de auteur ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]1
Art. XI.191/1, XI.191/2
Onderafdeling 3. – [1 Uitlening van werken]1
Art. XI.192
Onderafdeling 4. – [1 Verweesde werken]1
Art. XI.192/1
Onderafdeling 5. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen voor de onderafdelingen 1, 2, 3 en 4]1
Art. XI.193
Afdeling 7. – [1 Gemeenschappelijke bepaling betreffende de geluidswerken en audiovisuele werken]1
Art. XI.194
Afdeling 8. – [1 Het uitgavecontract]1
Art. XI.195-XI.200
Afdeling 9. [1 Het opvoeringscontract]1
Art. XI.201-XI.202
HOOFDSTUK 3. – [1 Naburige rechten]1
Afdeling 1. – [1 Algemene bepaling]1
Art. XI.203
Afdeling 2. – [1 Bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars]1
Art. XI.204-XI.208
Afdeling 3. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de producenten van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films]1
Art. XI.209-XI.210
Afdeling 4. – [1 Bepaling betreffende de verhuring van fonogrammen en van de eerste vastleggingen van films]1
Art. XI.211
Afdeling 5. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen betreffende de uitvoerende kunstenaars en de producenten]1
Art. XI.212-XI.214
Afdeling 6. – [1 Bepalingen betreffende de omroeporganisaties]1
Art. XI.215-XI.216
Afdeling 7. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen voor de afdelingen 1 tot 6]1
Onderafdeling 1. – [1 Algemene uitzonderingen]1
Art. XI.217
Onderafdeling 2. – [1 Uitzonderingen ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]1
Art. XI.217/1
Onderafdeling 3. – [1 Uitlening van prestaties]1
Art. XI.218
Onderafdeling 4. – [1 Verweesde werken]1
Art. XI.218/1
Onderafdeling 5. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen voor de onderafdelingen 1, 2, 3 en 4]1
Art. XI.219
HOOFDSTUK 4. – [1 Mededeling aan het publiek per satelliet en doorgifte via de kabel]1
Afdeling 1. – [1 Mededeling aan het publiek per satelliet]1
Art. XI.220-XI.222
Afdeling 2. – [1 Doorgifte via de kabel]1
Art. XI.223-XI.228
HOOFDSTUK 5. [1 De vergoeding voor de reproductie voor eigen gebruik van werken en prestaties]1
Art. XI.229-XI.234
HOOFDSTUK 6. [1 De vergoeding voor reprografie]1
Art. XI.235-XI.239
HOOFDSTUK 7. [1 Het gebruik van werken of prestaties ten behoeve van onderwijs en wetenschappelijk onderzoek]1
Art. XI.240-XI.242
HOOFDSTUK 8. – [1 Bepalingen inzake openbare uitlening]1
Art. XI.243-XI.245
HOOFDSTUK 8/1. [1 – Bepalingen inzake verweesde werken]1
Art. XI.245/1, XI.245/2, XI.245/3, XI.245/4, XI.245/5, XI.245/6, XI.245/7
HOOFDSTUK 8/2. [1 – Bepalingen inzake toegelaten entiteiten]1
Art. XI.245/8, XI.245/9
HOOFDSTUK 9. [1 – Collectief beheer van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Afdeling 1. [1 Toepassingsgebied]1
Art. XI.246
Afdeling 2. [1 Rechtsvorm]1
Art. XI.247
Afdeling 3. [1 Interacties met de rechthebbenden en organisatie]1
Onderafdeling 1. [1 Algemene principes]1
Art. XI.248
Onderafdeling 2. [1 Rechten van de rechthebbenden]1
Art. XI.248/1, XI.248/2
Onderafdeling 3. [1 Organisatie]1
Art. XI.248/3, XI.248/4, XI.248/5, XI.248/6, XI.248/7, XI.248/8, XI.248/9, XI.248/10, XI.248/11, XI.248/12
Afdeling 4. [1 Beheer van de rechten]1
Onderafdeling 1. [1 Tariferings-, innings- en verdelingsregels]1
Art. XI.249
Onderafdeling 2. [1 Investeringen]1
Art. XI.250
Onderafdeling 3. [1 Verdeling]1
Art. XI.251-XI.255
Onderafdeling 4. [1 Beheerkosten]1
Art. XI.256
Onderafdeling 5. [1 Kredieten en leningen]1
Art. XI.257
Onderafdeling 6. [1 Sociale, culturele en educatieve doeleinden]1
Art. XI.258
Onderafdeling 7. [1 Vertegenwoordigingsovereenkomsten]1
Art. XI.259-XI.260
Afdeling 5. [1 Interacties met gebruikers]1
Onderafdeling 1. [1 Inning van de rechten]1
Art. XI.261-XI.263
Onderafdeling 2. [1 Verhoging van rechten]1
Art. XI.264
Onderafdeling 3. [1 Administratieve vereenvoudiging]1
Art. XI.265
Afdeling 6. [1 Informatie en communicatie]1
Onderafdeling 1. [1 Algemene informatie]1
Art. XI.266-XI.267
Onderafdeling 2. [1 Informatie van de rechthebbenden]1
Art. XI.268-XI.269
Onderafdeling 3. [1 Informatie in het kader van vertegenwoordigingsovereenkomsten]1
Art. XI.270
Onderafdeling 4. [1 Informatie van de gebruikers]1
Art. XI.271
Onderafdeling 5. [1 Mededeling aan de Controledienst]1
Art. XI.272-XI.273
Afdeling 7. [1 Klachtenbeheer]1
Art. XI.273/1
Afdeling 8. [1 Multiterritoriale licenties van onlinerechten inzake muziekwerken met het oog op onlinegebruik ervan]1
Art. XI.273/2, XI.273/3, XI.273/4, XI.273/5, XI.273/6, XI.273/7, XI.273/8, XI.273/9, XI.273/10, XI.273/11, XI.273/12
Afdeling 9. [1 Revisoraal toezicht]1
Art. XI.273/13, XI.273/14, XI.273/15, XI.273/16
Afdeling 10. [1 Vergunning en verklaring]1
Art. XI.273/17, XI.273/18
HOOFDSTUK 10. – [1 Transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Afdeling 1.
Art. XI.274-XI.278
Afdeling 2. – [1 De Controledienst van de beheersvennootschappen]1
Art. XI.279, XI.279/1, XI.280-XI.283
Afdeling 3. – [1 Economische analyse van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Art. XI.284-XI.285
Afdeling 4. – [1 Bepalingen gemeenschappelijk aan de afdelingen 1 tot 3]1
Art. XI.286-XI.288
HOOFDSTUK 11. – [1 Toepassingsgebied]1
Art. XI.289-XI.290
HOOFDSTUK 12. – [1 Rechtsbescherming van technische voorzieningen en informatie betreffende het beheer van rechten]1
Art. XI.291-XI.292
HOOFDSTUK 13. – [1 Namaak]1
Art. XI.293
Titel 6. – [1 Computerprogramma’s]1
Art. XI.294-XI.304
Titel 7. – [1 Databanken]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Begrippen en toepassingsgebied]1
Art. XI.305-XI.306
HOOFDSTUK 2. – [1 Rechten van de producenten van databanken]1
Art. XI.307-XI.309
HOOFDSTUK 3. – [1 Uitzonderingen op het recht van de producenten van databanken]1
Art. XI.310
HOOFDSTUK 4. – [1 Rechten en verplichtingen van de rechtmatige gebruikers]1
Art. XI.311-XI.314
HOOFDSTUK 5. – [1 Beschermingsgerechtigden]1
Art. XI.315
HOOFDSTUK 6. – [1 Rechtsbescherming van technische voorzieningen en van informatie betreffende het beheer van rechten]1
Art. XI.316-XI.317
HOOFDSTUK 7. – [1 Namaak]1
Art. XI.318
TITEL 7/1. – [1 De vergoeding van de uitgevers voor reproducties op papier van hun uitgaven op papier]1
Art. XI.318/1, XI.318/2, XI.318/3, XI.318/4, XI.318/5, XI.318/6
Titel 8. – [1 Topografieën van halfgeleiderproducten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Het exclusief recht op een topografie van een halfgeleiderproduct]1
Afdeling 1. – [1 Het voorwerp en de houder van het exclusief recht]1
Art. XI.319-XI.320, XI, XI.322-XI.323
Afdeling 2. – [1 Voorwaarden op het stuk van nationaliteit, verblijf of vestiging]1
Art. XI.324-XI.326
Afdeling 3. – [1 De duur en het verstrijken van het exclusief recht]1
Art. XI.327
HOOFDSTUK 2. – [1 De beperkingen van het exclusief recht op een topografie van een halfgeleiderproduct]1
Art. XI.328-XI.332
Titel 8/1. [1 – Bedrijfsgeheimen]1
Art. XI.332/1, XI.332/2, XI.332/3, XI.332/4, XI.332/5
Titel 9. – [1 Burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemeenheden]1
Art. XI.333
HOOFDSTUK 2. – [1 Staking van de inbreuk en andere maatregelen]1
Art. XI.334
HOOFDSTUK 3. – [1 Vergoeding van de schade geleden door de namaak]1
Art. XI.335
HOOFDSTUK 4. – [1 Vordering betreffende de toepassing van technische voorzieningen in het kader van het auteursrecht, de naburige rechten en het recht van de producenten van databanken ]1
Art. XI.336
Titel 9/1. [1 – Burgerrechtelijke aspecten van de bescherming van bedrijfsgeheimen]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Algemeenheden]1
Art. XI.336/1
HOOFDSTUK 2. [1 – Staking van de onrechtmatige praktijk en andere maatregelen]1
Art. XI.336/2, XI.336/3, XI.336/4
HOOFDSTUK 3. [1 – Vergoeding van de schade geleden door het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim]1
Art. XI.336/5
Titel 10. – [1 Aspecten van gerechtelijk recht van de bescherming van intellectuele eigendomsrechten [2 en bedrijfsgeheimen]2]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Bevoegheid inzake uitvindingsoctrooien en aanvullende beschermingscertificaten ]1
Art. XI.337-XI.338
HOOFDSTUK 2. [1 – Bevoegdheid inzake kwekersrechten.]1
Art. XI.339
HOOFDSTUK 3.
Art. XI.340-XI.341
HOOFDSTUK 4. – [1 Bevoegdheid inzake topografieën van halfgeleiderproducten]1
Art. XI.342
HOOFDSTUK 4/1. [1 – Bevoegdheid en procedurele bepalingen inzake bedrijfsgeheimen]1
Art. XI.342/1, XI.342/2, XI.342/3
HOOFDSTUK 5. – [1 Gemeenschappelijke bepaling]1
Art. XI.343
Boek XII. – [1 Recht van de elektronische economie]1
Titel 1. – [1 Bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij]1
Hoofdstuk 1. – [1 Voorafgaande bepalingen]1
Art. XII.1
Hoofdstuk 2. – [1 Grondbeginselen]1
Afdeling 1. – [1 Het beginsel van vrijheid van vestiging]1
Art. XII.2
Afdeling 2. – [1 Het beginsel van vrij verrichten van diensten]1
Art. XII.3
Afdeling 3. – [1 Afwijkingen van het beginsel van het vrij verrichten van diensten]1
Art. XII.4-XII.5
Hoofdstuk 3. – [1 Informatie en doorzichtigheid]1
Art. XII.6-XII.11
Hoofdstuk 4. – [1 Reclame]1
Art. XII.12-XII.14
Hoofdstuk 5. – [1 Langs elektronische weg gesloten contracten]1
Art. XII.15-XII.16
Hoofdstuk 6. – [1 Aansprakelijkheid van dienstverleners die als tussenpersoon optreden]1
Afdeling 1. – [1 “Mere conduit ” (doorgeefluik)]1
Art. XII.17
Afdeling 2. – [1 Opslag in de vorm van tijdelijke kopiëring van gegevens]1
Art. XII.18
Afdeling 3. – [1 Hosting (host-diensten)]1
Art. XII.19
Afdeling 4. – [1 Toezichtverplichtingen]1
Art. XII.20
Hoofdstuk 7. – [1 De juridische bescherming van diensten van de informatiemaatschappij gebaseerd op of bestaande uit voorwaardelijke toegang.]1
Art. XII.21
Hoofdstuk 8. – [1 Het registreren van domeinnamen]1
Art. XII.22-XII.23
Titel 2. – [1 Bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor vertrouwensdiensten]1
Hoofdstuk 1. – [1 Toepassingsgebied]1
Art. XII.24
Hoofdstuk 2. [1 Algemene principes]1
Art. XII.25-XII.26
Hoofdstuk 3. – [1 Eisen voor elektronische archiveringsdiensten]1
Art. XII.27-XII.29
Hoofdstuk 4. – [1 Eisen betreffende de diensten van gekwalificeerde elektronische aangetekende zending]1
Art. XII.30
Hoofdstuk 5. – [1 Intrekking, schorsing en verval van de gekwalificeerde certificaten van elektronische handtekening en van elektronisch zegel]1
Art. XII.31-XII.33
Hoofdstuk 6. – [1 De vertrouwende partijen van een gekwalificeerde elektronische handtekening of van een gekwalificeerd elektronisch zegel]1
Hoofdstuk 7. [1 Stopzetting van de activiteiten van een gekwalificeerde vertrouwensdienstverlener die een of meer gekwalificeerde vertrouwensdiensten verleent]1
Art. XII.36-XII.38
Art. XII.N1. [1 BIJLAGE I
Art. XII.N2. [1 BIJLAGE II
Boek XIII. – [1 Overleg]1
TITEL 1. – [1 De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven Algemene organisatie]1
Art. XIII.1-XIII.5
TITEL 2. – [1 Bijzondere raadgevende commissies]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Oprichting]1
Art. XIII.6
HOOFDSTUK 2. – [1 Samenstelling en werking]1
Art. XIII.7-XIII.16
HOOFDSTUK 3. – [1 Integratie van bestaande raadgevende commissies]1
Art. XIII.17
HOOFDSTUK 4. – [1 Door de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven ingerichte bijzondere raadgevende commissies]1
Art. XIII.18-XIII.19
HOOFDSTUK 5. – [1 Bijzondere bepalingen]1
Afdeling 1. – [1 Behandeling van de adviesaanvraag]1
Art. XIII.20
Afdeling 2. – [1 Verhouding tussen de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de bijzondere raadgevende commissies]1
Art. XIII.21
Afdeling 3. – [1 Bepalingen inzake het secretariaat en het personeel]1
Art. XIII.22-XIII.23
BOEK XIV.
Titel 1.
Art. XIV.1
Titel 2.
HOOFDSTUK 1.
Art. XIV.2-XIV.3
HOOFDSTUK 2.
Art. XIV.4-XIV.8
HOOFDSTUK 2/1.
Art. XIV.8/1, XIV.8/2, XIV.8/3
HOOFDSTUK 3.
Art. XIV.9
HOOFDSTUK 4.
Afdeling 1.
Art. XIV.10-XIV.13
Afdeling 2.
Art. XIV.14-XIV.16
HOOFDSTUK 5.
Art. XIV.17
Titel 3.
HOOFDSTUK 1.
Art. XIV.18-XIV.25
HOOFDSTUK 2.
Art. XIV.26-XIV.37
HOOFDSTUK 3.
Art. XIV.38-XIV.47
HOOFDSTUK 4.
Art. XIV.48
HOOFDSTUK 5.
Art. XIV.49-XIV.54
HOOFDSTUK 7.
Art. XIV.55
HOOFDSTUK 8.
Art. XIV.56-XIV.57
HOOFDSTUK 9.
Art. XIV.58
Titel 4.
HOOFDSTUK 1.
Afdeling 1.
Art. XIV.59
Afdeling 2.
Art. XIV.60-XIV.63
Afdeling 3.
Art. XIV.64-XIV.67
Afdeling 4.
Art. XIV.68-XIV.70
HOOFDSTUK 2.
Art. XIV.71-XIV.76
HOOFDSTUK 3.
Art. XIV.77-XIV.82
Titel 5.
Art. XIV.83
Boek XV. – [1 Rechtshandhaving]1
TITEL 1. – [1 De uitoefening van toezicht en de opsporing en vaststelling van inbreuken]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene bevoegdheden]1
Art. XV.1-XV.3, XV.3/1, XV.4-XV.6, XV.6/1, XV.7-XV.10, XV.10/1, XV.10/2, XV.10/3, XV.10/4, XV.10/5
HOOFDSTUK 2. – [1 Bijzondere bevoegdheden […]]1
Afdeling 1. [1 De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek VI]1
Art. XV.10/1, XV.11-XV.16, XV.16/1, XV.16/2
Afdeling 2. [1 – De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek VII]1
Onderafdeling 1. [1 – Algemene bepalingen]1
Art. XV.17-XV.18
Onderafdeling 2. [1 – De bevoegdheden van de FSMA]1
Art. XV.18/1, XV.18/2, XV.18/3
Onderafdeling 3. [1 – De bevoegdheden van de Bank.]1
Art. XV.18/4
Afdeling 3. – [1 De bijzondere bevoegdheden voor de toepassing van Boek IX]1
Art. XV.19-XV.20
Afdeling 4. – [1 De bijzondere bevoegdheden voor de toepassing van boek XI]1
Onderafdeling 1. – [1 Bestrijding van namaak en piraterij]1
Art. XV.21-XV.25, XV.25/1, XV.25/2, XV.25/3
Onderafdeling 2. – [1 Collectief beheer van het auteursrecht en naburige rechten en transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Art. XV.25/4
Afdeling 5. [1 De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XII]1
Art. XV.26
Afdeling 6.
Art. XV.27, XV.27/1, XV.27/2, XV.27/3, XV.27/4, XV.27/5
Afdeling 7. [1 – De bijzondere bevoegdheden inzake opsporing en vaststelling van inbreuken op boek XVIII]1
Art. XV.28
Afdeling 8. – [1 De bijzondere bevoegdheid van het openbaar ministerie en de onderzoeksrechter]1
Art. XV.30, XV.30/1
Afdeling 9. [1 Andere bijzondere bevoegdheden]1
Art. XV.30/2
HOOFDSTUK 3. – [1 Waarschuwings- en [2 openbaarmakingsprocedures]2 ]1
Afdeling 1. [1 – Algemene bepalingen]1
Art. XV.31
Afdeling 2. [1 – Transparantie van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Art. XV.31/1, XV.31/2
HOOFDSTUK 3/1. [1 – Bevel en dwangsomprocedures]1
Art. XV.31/3
HOOFDSTUK 4. – [1 Coördinatie en opvolging tussen verschillende overheidsdiensten]1
Afdeling 1. – [1 Algemeen]1
Art. XV.32-XV.34
Afdeling 2. [1 Coördinatie en opvolging van de acties in het kader van titel 1 van boek III.]1
Onderafdeling 1. [1 Toepassingsgebied.]1
Art. XV.35
Onderafdeling 2. [1 Principes.]1
Art. XV.36-XV.48
Onderafdeling 3. [1 Bescherming van persoonsgegevens.]1
Art. XV.49-XV.57
Afdeling 2/1. [1 – Informatieverstrekking aan de FSMA in het kader van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4.]1
Art. XV.57/1
Afdeling 3. [1 – Bestrijding tegen namaak en piraterij]1
Art. XV.58-XV.60
TITEL 2. – [1 De bestuurlijke handhaving]1
HOOFDSTUK 1. – [1 De transactie]1
Afdeling 1. [1 – Algemene bepalingen]1
Art. XV.61
Afdeling 2. [1 – Bepalingen betreffende boek XI]1
Onderafdeling 1. [1 – Bestrijding tegen namaak en piraterij]1
Art. XV.62
Onderafdeling 2. [1 – Collectief beheer van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Art. XV.62/1
HOOFDSTUK 2. – [1 De bestuurlijke sancties […]]1
Afdeling 1. [1 Bestuurlijke sancties in het kader van boek III.]1
Art. XV.63-XV.65
Adeling 2. – [1 Bestuurlijke sancties in het kader van boek VII]1
Art. XV.66
Afdeling 3. [1 – Bestuurlijke sancties inzake het auteursrecht en de naburige rechten]1
Art. XV.66/1, XV.66/2, XV.66/3, XV.66/4
HOOFDSTUK 3. – [1 Schrapping en andere herstelmaatregelen in het kader van boek VII, titel 4, hoofdstuk 4.]1
Afdeling 1. – [1 Schrapping en andere herstelmaatregelen toepasselijk op kredietgevers en kredietbemiddelaars naar Belgisch recht.]1
Art. XV.67, XV.67/1, XV.67/2
Afdeling 2. – [1 Schrapping en andere herstelmaatregelen van toepassing op kredietgevers naar buitenlands recht]1
Art. XV.67/3, XV.67/4
Afdeling 3. – [1 Schrapping en andere herstelmaatregelen van toepassing op bemiddelaars inzake hypothecair krediet naar buitenlands recht.]1
Art. XV.68
TITEL 3. – [1 De strafrechtelijke handhaving van dit Wetboek en zijn uitvoeringsbesluiten]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Art. XV.69-XV.74
HOOFDSTUK 2. – [1 De strafrechtelijk gesanctioneerde inbreuken […]]1
Afdeling 1. [1 De straffen voor de inbreuken op boek III.]1
Art. XV.75-XV.79
Afdeling 2. – [1 De straffen voor de inbreuken op Boek IV]1
Art. XV.80
Afdeling 3. – [1 De straffen voor de inbreuken op Boek V]1
Art. XV.81-XV.82
Afdeling 4. [1 De straffen voor de inbreuken op boek VI]1
Art. XV.83-XV.85, XV.85/1, XV.86
Afdeling 5. – [1 De straffen voor de inbreuken op boek VII.]1
Art. XV.86/1, XV.87-XV.91, XV.91/1
Afdeling 6. – [1 De straffen voor de inbreuken op Boek VIII]1
Art. XV.99-XV.101
Afdeling 7. – [1 De straffen voor de inbreuken op Boek IX]1
Art. XV.102
Afdeling 8. – [1 De straffen voor inbreuken op boek XI]1
Onderafdeling I. – [1 Bestrijding van namaak en piraterij]1
Art. XV.103-XV.111
Onderafdeling 2. – [1 Collectief beheer van het auteursrecht en de naburige rechten]1
Art. XV.112-XV.113
Afdeling 9. – [1 De straffen voor de inbreuken op Boek XII]1
Art. XV.118-XV.123
Afdeling 10.
Art. XV.124, XV.124/1, XV.124/2, XV.124/3
Afdeling 11. – [1 De straffen voor de inbreuken op boek XVI.]1
Art. XV.125
Afdeling 11/1. [1 De straffen voor de inbreuken op boek XVII.]1
Art. XV.125/1
Afdeling 11/2. [1 – De straffen voor de inbreuken op boek XVIII]1
Afdeling 11/3. [1 – De straffen voor inbreuken op verordeningen van de Europese Unie]1
Art. XV.125/3, XV.125/24
Afdeling 12. – [1 Belemmering van toezicht]1
Art. XV.126, XV.126/1
HOOFDSTUK 3. – [1 Bijkomende straffen […]]1
Afdeling 1. [1 – Definitief of tijdelijk verbod om gereglementeerde verrichtingen uit te oefenen.]1
Art. XV.127
Afdeling 2. – [1 Verbeurdverklaring]1
Art. XV.130, XV.130/1, XV.130/2, XV.130/3, XV.130/4
Afdeling 3. – [1 De aanplakking van het vonnis of arrest]1
Art. XV.131
Afdeling 4. [1 – Gehele of gedeeltelijke sluiting]1
Art. XV.131/1
Afdeling 5. [1 – Beslag op de ontvangsten]1
Art. XV.131/2
Boek XVI. – [1 Buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen]1
Titel 1. [1 Algemene bepaling]1
Art. XVI.1
Titel 2. [1 De behandeling van klachten door de ondernemingen]1
Art. XVI.2-XVI.4
Titel 3. [1 : De Consumentenombudsdienst]1
Hoofdstuk 1. [1 Oprichting en opdrachten]1
Art. XVI.5-XVI.7
Hoofdstuk 2. [1 Werking]1
Art. XVI.8-XVI.12
Hoofdstuk 3. [1 Bevoegdheden]1
Afdeling 1. [1 Informatie]1
Art. XVI.13-XVI.14
Afdeling 2. [1 De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen]1
Onderafdeling 1. [1 De ontvangst van de aanvragen]1
Art. XVI.15
Onderafdeling 2. [1 Behandeling van consumentengeschillen]1
Art. XVI.16-XVI.21
Hoofdstuk 4. [1 De personeelsleden van de Consumentenombudsdienst]1
Art. XVI.22-XVI.23
Titel 4. [1 De gekwalificeerde entiteiten voor buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen]1
Art. XVI.24-XVI.26, XVI.26/1, XVI.26/2, XVI.26/3, XVI.27-XVI.28
Boek XVII. – [1 Bijzondere rechtsprocedures]1
TITEL 1. – [1 Vordering tot staking]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Art. XVII.1-XVII.6
HOOFDSTUK 2. – [1 Titularissen van de vordering tot staking]1
Art. XVII.7-XVII.8
HOOFDSTUK 3. – [1 Bijzondere bepalingen eigen aan boek VI ]1
Art. XVII.9-XVII.13
HOOFDSTUK 4. – [1 Bijzondere bepalingen eigen aan boek XI]1
Afdeling 1. [1 Vordering tot staking in geval van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht ]1
Art. XVII.14-XVII.20
Afdeling 2. – [1 Vordering tot staking inzake de controle van de vennootschappen voor het beheer van de auteursrechten en de naburige rechten]1
Art. XVII.21
Afdeling 3. [1 – Vordering tot staking in geval van het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van een bedrijfsgeheim]1
Art. XVII.21/1, XVII.21/2, XVII.21/3, XVII.21/4, XVII.21/5
HOOFDSTUK 5. – [1 Bijzondere bepalingen eigen aan boek XII]1
Art. XVII.22-XVII.25
HOOFDSTUK 5/1. [1 – Bijzondere bepalingen eigen aan boek XIV]1
Art. XVII.25/1, XVII.25/2, XVII.25/3, XVII.25/4, XVII.25/5
HOOFDSTUK 6. – [1 Intracommunautaire vordering tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen]1
Art. XVII.26-XVII.29, XVII.29/1, XVII.30-XVII.34
TITEL 2. [1 De rechtsvordering tot collectief herstel]1
HOOFDSTUK 1. – [1 Algemene bepalingen]1
Afdeling 1. – [1 Bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Brussel ]1
Art. XVII.35
Afdeling 2. – [1 Ontvankelijkheidsvoorwaarden]1
Art. XVII.36-XVII.37
Afdeling 3. – [1 Samenstelling van de groep]1
Art. XVII.38
Afdeling 4. – [1 De groepsvertegenwoordiger]1
Art. XVII.39-XVII.41
HOOFDSTUK 2. – [1 De procedure]1
Afdeling 1. – [1 De ontvankelijkheidsfase]1
Art. XVII.42-XVII.44
Afdeling 2. – [1 De onderhandeling van een akkoord tot collectief herstel]1
Art. XVII.45-XVII.48
Afdeling 3. – [1 De homologatie van het akkoord tot collectief herstel]1
Art. XVII.49-XVII.51
Afdeling 4. – [1 Beslissing ten gronde]1
Art. XVII.52-XVII.56
Afdeling 5. – [1 De uitvoering van het gehomologeerde akkoord of van de beslissing ten gronde]1
Art. XVII.57-XVII.62
HOOFDSTUK 3. – [1 Verjaring, tussengeschillen en verband met andere procedures]1
Afdeling 1. – [1 Verjaring]1
Art. XVII.63
Afdeling 2. – [1 Tussengeschillen]1
Art. XVII.64-XVII.66
Afdeling 3. – [1 Verband met andere procedures]1
Art. XVII.67-XVII.70
Titel 3. [1 – Rechtsvordering tot schadevergoeding voor inbreuken op het mededingingsrecht]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Toepassingsgebied]1
Art. XVII.71
HOOFDSTUK 2. [1 – Recht op volledige vergoeding]1
Art. XVII.72-XVII.73
HOOFDSTUK 3. [1 – Bewijsmateriaal]1
Afdeling 1. [1 – Overlegging van het bewijsmateriaal]1
Onderafdeling 1. [1 – Algemene beginselen]1
Art. XVII.74-XVII.76
Onderafdeling 2. [1 – Overlegging van bewijsmateriaal dat zich in het dossier van een mededingingsautoriteit bevindt]1
Art. XVII.77-XVII.80
Onderafdeling 3. [1 – Sancties]1
Art. XVII.81
Afdeling 2. [1 – Doorwerking van de nationale beslissingen waarbij een inbreuk op het mededingingsrecht wordt vastgesteld]1
Art. XVII.82
Afdeling 3. [1 – Doorberekening van meerkosten]1
Art. XVII.83-XVII.85
HOOFDSTUK 4. [1 – Hoofdelijke aansprakelijkheid]1
Art. XVII.86-XVII.88
HOOFDSTUK 5. [1 – Schorsende werking van de minnelijke oplossing van geschillen]1
Art. XVII.89
HOOFDSTUK 6. [1 – Verjaringstermijnen]1
Art. XVII.90-XVII.91
BOEK XVIII. – [1 Maatregelen voor crisisbeheer]1
TITEL 1. – [1 Reglementering in crisistijd]1
Art. XVIII.1
TITEL 2. – [1 Opeising in crisistijd]1
Art. XVIII.2
TITEL 3. – [1 Gemeenschappelijke bepalingen]1
Art. XVIII.3-XVIII.4
Titel 1. [1 Algemene beginselen]1
BOEK XX. [1 – Insolventie van de ondernemingen]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Toepassingsgebied]1
Art. XX.1
HOOFDSTUK 2. [1 – Procedureregels]1
Art. XX.2-XX.14
HOOFDSTUK 3. [1 – Register]1
Art. XX.15-XX.19
HOOFDSTUK 4. [1 – Insolventiefunctionarissen]1
Art. XX.20
Titel II. [1 – Opsporing van ondernemingen in moeilijkheden]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Gegevensverzameling]1
Art. XX.21-XX.24
HOOFDSTUK 2. [1 – Kamers voor ondernemingen in moeilijkheden]1
Art. XX.25-XX.29
Titel III. [1 – Voorlopige maatregelen]1
Art. XX.30-XX.35
Titel IV. [1 – Ondernemingsbemiddelaar en minnelijk akkoord]1
Art. XX.36-XX.38
Titel V. [1 – Gerechtelijke reorganisatie]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Algemene bepalingen]1
Afdeling 1. [1 – Doel]1
Art. XX.39
Afdeling 2. [1 – Dossier van gerechtelijke reorganisatie]1
Art. XX.40
Afdeling 3. [1 – Verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de daarop volgende procedure]1
Art. XX.41-XX.44
Afdeling 4. [1 – Voorwaarden voor de opening van de procedure van gerechtelijke reorganisatie]1
Art. XX.45
Afdeling 5. [1 – Vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan]1
Art. XX.46-XX.49
Afdeling 6. [1 – Gevolgen van de beslissing tot reorganisatie]1
Art. XX.50-XX.58
Afdeling 7. [1 – Verlenging van de opschorting]1
Art. XX.59
Afdeling 8. [1 – Wijziging van het doel van de procedure]1
Art. XX.60
Afdeling 9. [1 – Voortijdige beëindiging en sluiting van de procedure]1
Art. XX.61-XX.63
HOOFDSTUK 2. [1 – Gerechtelijke reorganisatie door een minnelijk akkoord]1
Art. XX.64-XX.66
HOOFDSTUK 3. [1 – Gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord]1
Art. XX.67-XX.83
HOOFDSTUK 4. [1 – Gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag]1
Art. XX.84-XX.97
Titel VI. [1 – Faillissement]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Staking van betaling en faillietverklaring]1
Art. XX.98-XX.109
HOOFDSTUK 2. [1 – Gevolgen van de faillietverklaring]1
Art. XX.110-XX.121
HOOFDSTUK 3. [1 – Beheer en vereffening van de boedel]1
Afdeling 1. [1 – Aanstelling en wettelijke taken van curatoren en van rechters-commissarissen]1
Art. XX.122-XX.125
Afdeling 2. [1 – Ambtsaanvaarding en opdrachten voor curatoren en rechters-commissarissen]1
Art. XX.126-XX.130
Afdeling 3. [1 – Beheer van het faillissement]1
Art. XX.131-XX.154
HOOFDSTUK 4. [1 – Aangifte en verificatie van schuldvorderingen]1
Art. XX.155-XX.165
HOOFDSTUK 5. [1 – Vereffening van het faillissement]1
Art. XX.166-XX.172
HOOFDSTUK 6. [1 – Kwijtschelding]1
Art. XX.173-XX.174
HOOFDSTUK 7. [1 – Schuldeisers en borgtochten]1
Afdeling 1. [1 – Medeschuldenaars, persoonlijke zekerheden en borgen]1
Art. XX.175-XX.180
Afdeling 2. [1 – Pandhoudende schuldeisers en schuldeisers bevoorrecht op roerend goed]1
Art. XX.181-XX.183
Afdeling 3. [1 – Rechten van hypothecaire schuldeisers en van op onroerende goederen bevoorrechte schuldeisers]1
Art. XX.184-XX.188
Afdeling 4. [1 – Gevolgen van het faillissement van de ene echtgenoot ten opzichte van de andere]1
Art. XX.189-XX.190
Afdeling 5. [1 – Gevolgen van het faillissement op de aansprakelijkheid van derden voor de financiering van een nieuwe activiteit]1
Art. XX.191
HOOFDSTUK 8. [1 – Uitdeling aan de schuldeisers]1
Art. XX.192
HOOFDSTUK 9. [1 – Verkoop van de onroerende goederen van de gefailleerde]1
Art. XX.193
HOOFDSTUK 10. [1 – Terugvordering]1
Art. XX.194-XX.201
Titel VII. [1 – Grensoverschrijdende insolventie]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Europese insolventieprocedures]1
Art. XX.202-XX.209
HOOFDSTUK 2. [1 – Overige grensoverschrijdende insolventieprocedures]1
Art. XX.210-XX.223
Titel VII. [1 – Aansprakelijkheidsvorderingen]1
Art. XX.224-XX.228
Titel IX. [1 – Verbodsbepalingen en de rehabilitatie]1
HOOFDSTUK 1. [1 – Verbodsbepalingen]1
Art. XX.229-XX.236
HOOFDSTUK 2. [1 – Rehabilitatie]1
Art. XX.237-XX.241
Titel X. [1 – Intrekking faillissement]1
Art. 242
Titel XI. [1 Evaluatie van de insolventieprocedures]1
Art. XX
BIJLAGE.
Art. N

Wetboek van Koophandel

Onderneming – boekhouding – wcro – faling