Grondwet

TITEL I: HET FEDERALE BELGIË, ZIJN SAMENSTELLING EN ZIJN GRONDGEBIED
TITEL Ibis ALGEMENE BELEIDSDOELSTELLINGEN VAN HET FEDERALE BELGIË, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
TITEL II DE BELGEN EN HUN RECHTEN
TITEL III DE MACHTEN
HOOFDSTUK I: DE FEDERALE KAMERS
Afdeling I: De Kamer van volksvertegenwoordigers
Afdeling II: De Senaat
HOOFDSTUK II: DE FEDERALE WETGEVENDE MACHT
HOOFDSTUK III: DE KONING EN DE FEDERALE REGERING
Afdeling I: De Koning
Afdeling II: De federale Regering
Afdeling III: De bevoegdheden
HOOFDSTUK IV: DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN
Afdeling I: De organen
Onderafdeling I: De Gemeenschaps- en Gewestparlementen
Onderafdeling II: De Gemeenschaps- en Gewestregeringen
Afdeling II: De bevoegdheden
Onderafdeling I: De gemeenschapsbevoegdheden
Onderafdeling II: De gewestbevoegdheden
Onderafdeling III: Bijzondere bepalingen
HOOFDSTUK V: HET GRONDWETTELIJK HOF, DE VOORKOMING EN DE REGELING VAN CONFLICTEN
Afdeling I: De voorkoming van de bevoegdheidsconflicten
Afdeling II: Het Grondwettelijk Hof
Afdeling III: De voorkoming en de regeling van de belangenconflicten
HOOFDSTUK VI: DE RECHTERLIJKE MACHT
HOOFDSTUK VII: DE RAAD VAN STATE EN DE ADMINISTRATIEVE RECHTSCOLLEGES
HOOFDSTUK VIII: DE PROVINCIALE EN GEMEENTELIJKE INSTELLINGEN
TITEL IV: DE BUITENLANDSE BETREKKINGEN
TITEL V: DE FINANCIËN
TITEL VI: DE GEWAPENDE MACHT
TITEL VII: ALGEMENE BEPALINGEN
TITEL VIII: DE HERZIENING VAN DE GRONDWET
TITEL IX: INWERKINGTREDING EN OVERGANGSBEPALINGEN