Wetboek Vennootschappen

BOEK I. – Inleidende bepalingen.
TITEL I. – Vennootschap en rechtspersoonlijkheid.
Art. 1-3
TITEL II. – Definities.
HOOFDSTUK I. – Genoteerde vennootschappen.
Art. 4
HOOFDSTUK II. – Controle, moeder- en dochtervennootschappen.
Afdeling I. – Controle.
Art. 5-9
Afdeling II. – Consortium.
Art. 10
Afdeling III. – Verbonden en geassocieerde vennootschappen.
Art. 11-12
Afdeling IV. – Deelneming en deelnemingsverhouding.
Art. 13-14
HOOFDSTUK III. – Grootte van vennootschappen en groepen.
Afdeling I. – Kleine vennootschappen.
Art. 15
Afdeling I. – Kleine groepen.
Art. 16
TITEL III. – Algemene strafbepaling.
Art. 17
BOEK II. – Bepalingen gemeenschappelijk aan alle vennootschappen.
TITEL I. – Algemene bepalingen.
Art. 18-21
TITEL II. – Verplichtingen van vennoten tegenover elkaar.
Art. 22-38
TITEL III. – De verschillende wijze waarop de vennootschap eindigt.
Art. 39-45
BOEK III. – De maatschap, de tijdelijke handelsvennootschap en de stille handelsvennootschap.
TITEL I. – Definities.
Art. 46-48
TITEL II. – Bewijs.
Art. 49
TITEL III. – Aansprakelijkheid van de vennoten.
Art. 50-54
TITEL IV. – Vereffening.
Art. 55
BOEK IV. – Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek.
Algemene bepaling.
Art. 55bis
TITEL I. – Internationaal privaatrechtelijke bepalingen.
Art. 56-59
TITEL II. – Verbintenissen in naam van een vennootschap in oprichting.
Art. 60
TITEL III. – Organen.
HOOFDSTUK I. – Vertegenwoordiging van vennootschappen.
Art. 61-62
HOOFDSTUK II. – Regels van beraadslaging en sanctie.
Art. 63-64
TITEL IV. – De naam van een vennootschap.
Art. 65
TITEL V. – Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten.
HOOFDSTUK I. – Vorm van de oprichtingsakte.
Art. 66
HOOFDSTUK II. – Openbaarmakingsformaliteiten.
Afdeling I. – Belgische vennootschappen.
Onderafdeling I. – Openbaarmakingsformaliteiten bij oprichting.
Art. 67-73
Onderafdeling II. – Andere openbaarmakingsformaliteiten.
Art. 74-75
Onderafdeling III. – Tegenwerpelijkheid.
Art. 76-77
Onderafdeling IV. – Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.
Art. 78-80
Afdeling II. – Buitenlandse vennootschappen met een bijkantoor in België.
Onderafdeling I. – Openbaarmakingsformaliteiten bij opening van een bijkantoor.
Art. 81-82
Onderafdeling II. – Andere openbaarmakingsformaliteiten.
Art. 83
Onderafdeling III. – Wijze van openbaarmaking.
Art. 84-85
Onderafdeling IV. – Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen.
Art. 86-87
Afdeling III. – Buitenlandse vennootschappen die in België een openbaar beroep op het spaarwezen doen; maar er geen bijkantoor hebben.
Art. 88-89
HOOFDSTUK III. – Strafbepalingen.
Art. 90-91
TITEL VI. – De jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening.
HOOFDSTUK I. – Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.
Afdeling I. – De jaarrekening.
Art. 92-93
Afdeling II. – Het jaarverslag.
Art. 94-96
Afdeling III. – Openbaarmakingsverplichtingen.
Onderafdeling I. – Belgische vennootschappen.
Art. 97-106
Onderafdeling II. – Buitenlandse vennootschappen.
Art. 107
HOOFDSTUK II. – Geconsolideerde jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.
Afdeling I. – Toepassingsgebied.
Art. 108
Afdeling II. – Algemeen : de consolidatieverplichting.
Art. 109-115
Afdeling III. – Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening.
Art. 116-118
Afdeling IV. – Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
Art. 119
Afdeling V. – Openbaarmakingsverplichtingen.
Art. 120-121
HOOFDSTUK III. – Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen.
Art. 122-125
HOOFDSTUK IV. – Strafbepalingen.
Art. 126-129
HOOFDSTUK V. – (…) <W 2005-12-27/30, art. 18, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>
Art. 129bis
TITEL VII. – De controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening.
HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen inzake controle.
Afdeling I. – Benoeming.
Art. 130-133
Afdeling II. – Bezoldiging.
Art. 134
Afdeling III. – Ontslag.
Art. 135-136
Afdeling IV. – Bevoegdheden.
Art. 137-139
Afdeling V. – Aansprakelijkheid.
Art. 140
HOOFDSTUK II. – Controle op de jaarrekening.
Art. 141-144
HOOFDSTUK III. – Controle op de geconsolideerde jaarrekening.
Afdeling I. – Algemene regeling.
Art. 145-148
Afdeling II. – Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening.
Art. 149-150
HOOFDSTUK IV. – Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.
Afdeling I. – Aard van de controle.
Art. 151-154
Afdeling II. – Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld.
Art. 155-160
Afdeling III. – Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld.
Art. 161-163
Afdeling IV. – Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.
Art. 164
HOOFDSTUK V. – Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten.
Art. 165-167
HOOFDSTUK VI. – Deskundigen.
Art. 168-169
HOOFDSTUK VII. – Strafbepalingen.
Art. 170-171
TITEL VIII. – Procedure en gevolgen van nietigheid van vennootschappen en van besluiten van de algemene vergadering
HOOFDSTUK I. – Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van overeengekomen wijzigingen in vennootschapsakten
Art. 172-177
HOOFDSTUK II. – Procedure en gevolgen van de nietigheid van besluiten van de algemene vergadering.
Art. 178-180
TITEL IX. – Ontbinding en vereffening.
HOOFDSTUK I. – Voorstel tot ontbinding.
Art. 181
HOOFDSTUK II. – De gerechtelijke ontbinding van niet meer actieve vennootschappen.
Art. 182
HOOFDSTUK III. – De vereffening.
Art. 183-189, 189bis, 190-195, 195bis
HOOFDSTUK IV. – Strafbepaling.
Art. 196
HOOFDSTUK V. – (…) <W 2005-12-27/30, art. 19, 027; Inwerkingtreding : 30-12-2005 ; zie ook art. 20>
Art. 196bis
TITEL X. – Rechtsvorderingen en verjaring.
Art. 197-200
BOEK V. – De vennootschap onder firma en de gewone commanditaire vennootschap.
TITEL I. – Definities.
Art. 201-202
TITEL II. – Aansprakelijkheid.
Art. 203-208
TITEL III. – De overdracht van deelneming.
Art. 209
BOEK VI. – De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
TITEL I. – Aard en kwalificatie.
Art. 210-211, 211bis, 212, 212bis, 213
TITEL II. – Oprichting.
HOOFDSTUK I. – Bedrag van het kapitaal.
Art. 214-215
HOOFDSTUK II. – Plaatsing van het kapitaal.
Afdeling I. – Volledige plaatsing.
Art. 216-217
Afdeling II. – Inbreng in natura.
Art. 218-219
Afdeling III. – Quasi-inbreng.
Art. 220-222
HOOFDSTUK III. – Storting van het kapitaal.
Art. 223-224
HOOFDSTUK IV. – Oprichtingsformaliteiten.
Art. 225-226
HOOFDSTUK V. – Nietigheid.
Art. 227-228
HOOFDSTUK VI. – Aansprakelijkheid.
Art. 229-231
TITEL III. – Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen.
Art. 232-237
HOOFDSTUK II. – Aandelen.
Afdeling I. – Algemene bepalingen.
Art. 238-239
Afdeling II. – Aandelen zonder stemrecht.
Art. 240-241
HOOFDSTUK III. – Certificaten.
Art. 242
HOOFDSTUK IV. – Obligaties.
Art. 243-248
HOOFDSTUK V. – Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling I. – Overdracht en overgang van aandelen : algemeen.
Art. 249-250
Afdeling II. – Overdracht van aandelen onder levenden.
Art. 251
Afdeling III. – Overgang van aandelen ten gevolge van overlijden.
Art. 252
Afdeling IV. – Overdracht van obligaties.
Art. 253-254
TITEL IV. – Organen.
HOOFDSTUK I. – Organen van bestuur en vertegenwoordiging.
Afdeling I. – Statuut van de zaakvoerders.
Art. 255-256
Afdeling II. – Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 257-261
Afdeling III. – Aansprakelijkheid.
Art. 262-265
HOOFDSTUK II. – Algemene vergadering van vennoten.
Afdeling I. – Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. – Bevoegdheden.
Art. 266-267
Onderafdeling II. – Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 268-269
Onderafdeling III. – Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 270, 270bis, 271-272
Onderafdeling IV. – Verloop van de algemene vergadering.
Art. 273-279
Onderafdeling V. – Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 280-281
Afdeling II. – Gewone algemene vergadering.
Art. 282-285
Afdeling III. – Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling I. – Wijziging van de statuten : algemeen.
Art. 286
Onderafdeling II. – Wijziging van het doel.
Art. 287
Onderafdeling III. – Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
Art. 288
HOOFDSTUK III. – Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling I. – Vennootschapsvordering.
Art. 289
Afdeling II. – Minderheidsvordering.
Art. 290-291
HOOFDSTUK IV. – Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling I. – Bevoegdheden.
Art. 292
Afdeling II. – Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 293-294
Afdeling III. – Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 295, 295bis
Afdeling IV. – Verloop van de algemene vergadering.
Art. 296-299
Afdeling V. – Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 300-301
TITEL V. – Kapitaal.
HOOFDSTUK I. – Kapitaalverhoging.
Afdeling I. – Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 302-308
Afdeling II. – Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Onderafdeling I. – Voorkeurrecht.
Art. 309-310
Onderafdeling II. – Storting van de inbreng in geld.
Art. 311
Afdeling III. – Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.
Art. 312-313
Afdeling IV. – Aansprakelijkheid.
Art. 314-315
HOOFDSTUK II. – Kapitaalvermindering.
Art. 316-318
HOOFDSTUK III. – Instandhouding van het maatschappelijk kapitaal.
Afdeling I. – Winstverdeling.
Onderafdeling I. – Vorming van een reservefonds.
Art. 319, 319bis
Onderafdeling II. – Uitkeerbare winsten.
Art. 320
Afdeling II. – Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
Onderafdeling I. – Voorwaarden van verkrijging.
Art. 321-324
Onderafdeling II. – Statuut van de verkregen aandelen en certificaten.
Art. 325-327
Onderafdeling III. – Vermeldingen in de vennootschapsakten.
Art. 328
Onderafdeling IV. – Financiering van de verkrijging van eigen aandelen of certificaten door een derde.
Art. 329
Onderafdeling V. – Inpandneming van eigen aandelen of certificaten.
Art. 330
Onderafdeling VI. – Wederinkoop van eigen aandelen zonder stemrecht.
Art. 331
Afdeling III. – Verlies van het maatschappelijk kapitaal.
Art. 332-333
TITEL VI. – Geschillenregeling.
HOOFDSTUK I. – De uitsluiting.
Art. 334-339
HOOFDSTUK II. – De uittreding.
Art. 340-341
HOOFDSTUK III. – Bekendmaking.
Art. 342
TITEL VII. – Duur en ontbinding.
Art. 343-344
TITEL VIII. – Strafbepalingen.
Art. 345-349
BOEK VII. – De coöperatieve vennootschap.
TITEL I. – Bepalingen gemeenschappelijk aan alle coöperatieve vennootschappen.
HOOFDSTUK I. – Aard en kwalificatie.
Art. 350-353
HOOFDSTUK II. – Oprichting.
Afdeling I. – Volledige plaatsing van het kapitaal.
Art. 354
Afdeling II. – Inhoud van de oprichtingsakte.
Art. 355
HOOFDSTUK III. – Effecten en hun overdracht en overgang.
Afdeling I. – Algemeen.
Art. 356-361
Afdeling II. – Overdracht en overgang van aandelen.
Art. 362-365
HOOFDSTUK IV. – Wijzigingen in het vennotenbestand en in het kapitaal.
Afdeling I. – Wijzigingen in het vennotenbestand.
Art. 366-373
Afdeling II. – Uitkering van de waarde van de aandelen.
Art. 374-376
Afdeling III. – Wijzigingen in het gestorte kapitaal.
Art. 377
HOOFDSTUK V. – Organen en controle.
Afdeling I. – Bestuur.
Art. 378-380
Afdeling II. – Algemene vergadering van vennoten.
Art. 381-382, 382bis, 383-384
Afdeling III. – Controle.
Art. 385
HOOFDSTUK VI. – Duur en ontbinding.
Art. 386
HOOFDSTUK VII. – Strafbepalingen.
Art. 387-389
TITEL II. – Bepalingen eigen aan de coöperatieve vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.
HOOFDSTUK I. – Oprichting.
Afdeling I. – Het vaste en veranderlijke gedeelte van het kapitaal.
Art. 390-392
Afdeling II. – Plaatsing van het kapitaal.
Onderafdeling I. – Algemeen.
Art. 393
Onderafdeling II. – Inbreng in natura.
Art. 394-395
Onderafdeling III. – Quasi-inbreng.
Art. 396
Afdeling III. – Storting van het kapitaal.
Art. 397-400
Afdeling IV. – Oprichtingsformaliteiten.
Art. 401-402
Afdeling V. – Nietigheid.
Art. 403-404
Afdeling VI. – Aansprakelijkheid.
Art. 405-406
HOOFDSTUK II. – Organen.
Afdeling I. – Vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Art. 407
Afdeling II. – Aansprakelijkheid.
Art. 408-409
Afdeling III. – Algemene vergadering van vennoten.
Onderafdeling I. – Informatie van de vennoten.
Art. 410
Onderafdeling II. – Verloop van de algemene vergadering.
Art. 411-412
Onderafdeling III. – Wijziging van het doel.
Art. 413
Onderafdeling IV. – Uitstel van de algemene vergadering.
Art. 414
Afdeling IV. – Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Onderafdeling I. – Vennootschapsvordering.
Art. 415
Onderafdeling II. – Minderheidsvordering.
Art. 416-417
HOOFDSTUK III. – Kapitaal.
Afdeling I. – Kapitaalverhoging.
Art. 418-424
Afdeling II. – Vermindering van het vaste gedeelte van het kapitaal.
Art. 425-426
Afdeling III. – Instandhouding van het kapitaal.
Onderafdeling I. – Uitkering van de waarde van de aandelen.
Art. 427
Onderafdeling II. – De winstverdeling.
Art. 428-429
Onderafdeling III. – De financiering van aankoop van eigen aandelen door derden.
Art. 430
Onderafdeling IV. – Verlies van het maatschappelijk kapitaal.
Art. 431-432
HOOFDSTUK IV. – Strafbepalingen.
Art. 433-434
TITEL III. – Wijziging van de aansprakelijkheid van de vennoten van een coöperatieve vennootschap.
Art. 435-436
BOEK VIII. – De naamloze vennootschap.
TITEL I. – Aard en kwalificatie.
Art. 437-438
TITEL II. – Oprichting.
HOOFDSTUK I. – Bedrag van het kapitaal.
Art. 439-440
HOOFDSTUK II. – Plaatsing van het kapitaal.
Afdeling I. – Volledige plaatsing.
Art. 441-442
Afdeling II. – Inbreng in natura.
Art. 443-444
Afdeling III. – Quasi-inbreng.
Art. 445-447
HOOFDSTUK III. – Storting van het kapitaal.
Art. 448-449
HOOFDSTUK IV. – Oprichtingsformaliteiten.
Afdeling I. – Wijze van oprichting.
Art. 450-452
Afdeling II. – Vermeldingen in de oprichtingsakte.
Art. 453
HOOFDSTUK V. – Nietigheid.
Art. 454-455
HOOFDSTUK VI. – Aansprakelijkheid.
Art. 456-459
TITEL III. – Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen.
Art. 460-461
HOOFDSTUK II. – De vorm van effecten.
Afdeling I. – Effecten op naam.
Art. 462-465
Afdeling II. – Effecten aan toonder.
Art. 466-467
Afdeling III. – Gedematerialiseerde effecten.
Art. 468-475, 475bis, 475ter
HOOFDSTUK III. – Categorieën van effecten.
Afdeling I. – Aandelen.
Onderafdeling I. – Algemeen.
Art. 476-479
Onderafdeling II. – Aandelen zonder stemrecht.
Art. 480-482
Afdeling II. – Winstbewijzen.
Art. 483-484
Afdeling III. – Obligaties.
Art. 485-486
Onderafdeling I. – Ontbindende voorwaarde.
Art. 487
Onderafdeling II. – Obligaties met premie.
Art. 488
Onderafdeling III. – Converteerbare obligaties.
Art. 489-492
Onderafdeling IV. – Hypothecaire obligaties.
Art. 493-495
Afdeling IV. – Warrants.
Art. 496-502
Afdeling V. – Certificaten.
Art. 503
HOOFDSTUK IV. – Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling I. – Algemeen.
Art. 504-505
Afdeling II. – Wettelijke beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 506-509
Afdeling III. – Conventionele beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 510-512
Afdeling IV. – Gedwongen verkoop van effecten.
Art. 513
Afdeling V. – Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Art. 514-515, 515bis, 516
TITEL IV. – Organen.
HOOFDSTUK I. – Bestuur en dagelijks bestuur.
Afdeling I. – Raad van bestuur.
Onderafdeling I. – Statuut van de bestuurders.
Art. 517-518, 518bis, 519-520, 520bis, 520ter
Onderafdeling II. – Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 521-524
Afdeling Ibis. – Het Directiecomité. <Ingevoegd bij W 2002-08-02/41, art. 32; Inwerkingtreding : 01-09-2002>
Art. 524bis, 524ter
Afdeling II. – Dagelijks bestuur.
Art. 525
Afdeling III. – Overschrijding van het doel.
Art. 526
Afdeling IIIbis. – Auditcomité. <ingevoegd bij W 2008-12-17/36, art. 14; Inwerkingtreding : 08-01-2009>
Art. 526bis, 526ter
Afdeling IIIter. [1 – Remuneratiecomité.]1
Art. 526quater
Afdeling IV. – Aansprakelijkheid.
Art. 527-530
HOOFDSTUK II. – Algemene vergadering van aandeelhouders.
Afdeling I. – Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling I. – Bevoegdheden.
Art. 531
Onderafdeling II. – Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 532-533, 533bis, 533ter, 534-535
Onderafdeling III. – Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 536-538, 538bis
Onderafdeling IV. – Verloop van de algemene vergadering.
Art. 539-546
Onderafdeling V. – Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 547, 547bis, 548-551
Onderafdeling VI. – [1 Gelijke behandeling.]1
Art. 551bis
Afdeling II. – Gewone algemene vergadering.
Art. 552-555
Afdeling III. – Bijzondere algemene vergadering.
Art. 556-557
Afdeling IV. – Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling I. – Wijziging van de statuten : algemeen.
Art. 558
Onderafdeling II. – Wijziging van het doel.
Art. 559
Onderafdeling III. – Wijziging van de rechten verbonden aan effecten.
Art. 560
HOOFDSTUK III. – Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling I. – Vennootschapsvordering.
Art. 561
Afdeling II. – Minderheidsvordering.
Art. 562-567
HOOFDSTUK IV. – Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling I. – Bevoegdheden.
Art. 568
Afdeling II. – Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 569-570
Afdeling III. – Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 571, 571bis
Afdeling IV. – Verloop van de algemene vergadering.
Art. 572-576
Afdeling V. – Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 577-580
TITEL V. – Kapitaal.
HOOFDSTUK I. – Kapitaalverhoging.
Afdeling I. – Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 581-591
Afdeling II. – Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Onderafdeling I. – Voorkeurrecht.
Art. 592-594
Onderafdeling II. – Beperking van het voorkeurrecht.
Art. 595-599
Onderafdeling III. – Storting van de inbreng in geld.
Art. 600
Afdeling III. – Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.
Art. 601-602
Afdeling IV. – Het toegestane kapitaal.
Onderafdeling I. – Beginselen.
Art. 603-604
Onderafdeling II. – Beperkingen.
Art. 605-607
Onderafdeling III. – Vermeldingen in het jaarverslag.
Art. 608
Afdeling V. – Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel.
Art. 609
Afdeling VI. – Aansprakelijkheid.
Art. 610-611
HOOFDSTUK II. – Kapitaalvermindering.
Art. 612-614
HOOFDSTUK III. – Aflossing van het kapitaal.
Art. 615
HOOFDSTUK IV. – Instandhouding van het kapitaal.
Afdeling I. – Winstverdeling.
Onderafdeling I. – Vorming van een reservefonds.
Art. 616
Onderafdeling II. – Uitkeerbare winsten.
Art. 617
Onderafdeling III. – Interimdividenden.
Art. 618
Onderafdeling IV. – Sanctie.
Art. 619
Afdeling II. – Verkrijging van eigen effecten.
Onderafdeling I. – Verkrijging van eigen effecten door de naamloze vennootschap zelf.
Art. 620-626
Onderafdeling II. – Aankoop van effecten van een naamloze vennootschap door een rechtstreeks gecontroleerde dochtervennootschap.
Art. 627-628
Onderafdeling III. – Financiering door een naamloze vennootschap van de verkrijging van haar effecten door een derde.
Art. 629
Onderafdeling IV. – Inpandneming van eigen effecten.
Art. 630
Afdeling III. – Kruisparticipaties.
Art. 631-632
Afdeling IV. – Verlies van maatschappelijk kapitaal.
Art. 633-634
TITEL VI. – Geschillenregeling.
HOOFDSTUK I. – Toepassingsgebied.
Art. 635
HOOFDSTUK II. – De uitsluiting.
Art. 636-641
HOOFDSTUK III. – De uittreding.
Art. 642-643
HOOFDSTUK IV. – Bekendmaking.
Art. 644
TITEL VII. – Duur en ontbinding.
Art. 645-646
TITEL VIII. – Strafbepalingen.
Art. 647-653
BOEK IX. – De commanditaire vennootschappen op aandelen.
Art. 654-660
BOEK X. – Vennootschappen met een sociaal oogmerk.
HOOFDSTUK I. – Aard en kwalificatie.
Art. 661-664
HOOFDSTUK II. – Bijzondere regels inzake het kapitaal van een vennootschap met een sociaal oogmerk.
Art. 665-667
HOOFDSTUK III. – Omzetting van een vereniging zonder winstoogmerk in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
Art. 668-669
BOEK XI. – Herstructurering van vennootschappen.
TITEL I. – Inleidende bepalingen en definities.
HOOFDSTUK I. – Inleidende bepaling.
Art. 670
HOOFDSTUK II. – Definities.
Afdeling I. – Fusies.
Art. 671-672
Afdeling II. – Splitsingen.
Art. 673-675
Afdeling III. – Gelijkgestelde verrichtingen.
Art. 676-677
Afdeling IV. – Inbreng van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
Art. 678-680
TITEL II. – De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.
HOOFDSTUK I. – Gemeenschappelijke bepalingen.
Afdeling I. – Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen.
Art. 681
Afdeling II. – Rechtsgevolgen van fusie en splitsing.
Art. 682
Afdeling III. – Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing.
Art. 683
Afdeling IV. – Zekerheidstelling.
Art. 684
Afdeling V. – Aansprakelijkheid.
Art. 685-687
Afdeling VI. – Nietigheid van de fusie of splitsing.
Art. 688-692
HOOFDSTUK II. – Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen.
Afdeling I. – Procedure bij fusie door overneming.
Art. 693-704
Afdeling II. – Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap.
Art. 705-718
Afdeling III. – Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.
Art. 719-727
HOOFDSTUK III. – Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen.
Afdeling I. – Procedure bij splitsing door overneming.
Art. 728-741
Afdeling II. – Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen.
Art. 742-757
Afdeling III. – Procedure bij gemengde splitsing.
Art. 758
TITEL III. – Inbrengen van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
Art. 759
HOOFDSTUK I. – Procedure.
Art. 760-762
HOOFDSTUK II. – Rechtsgevolgen.
Art. 763-764
HOOFDSTUK III. – Tegenwerpelijkheid.
Art. 765
HOOFDSTUK IV. – Zekerheidstelling.
Art. 766
HOOFDSTUK V. – Aansprakelijkheid.
Art. 767
HOOFDSTUK VI. – Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon.
Art. 768
HOOFDSTUK VII. – Sanctieregeling.
Art. 769
TITEL IV. – Overdrachten van een algemeenheid of van een bedrijfstak.
Art. 770
TITEL V. – Uitzonderingsbepalingen.
Art. 771-772
TITEL Vbis. – Bijzondere regels inzake grensoverschrijdende fusies en gelijkgestelde verrichtingen. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
HOOFDSTUK I. – Gemeenschappelijke bepalingen. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Afdeling I. – Inleidende bepaling. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Art. 772/1
Afdeling 2. – Vergoeding van de inbreng. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Art. 772/2
Afdeling 3. – Rechtsgevolgen van grensoverschrijdende fusie. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Art. 772/3
Afdeling 4. – Tegenwerpelijkheid van de grensoverschrijdende fusie. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Art. 772/4
Afdeling 5. – Nietigheid van de grensoverschrijdende fusie. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Art. 772/5
HOOFDSTUK II. – Te volgen procedure bij grensoverschrijdende fusie van vennootschappen. <ingevoegd bij W 2008-06-08/31, art. 77; Inwerkingtreding : 26-06-2008>
Art. 772/6, 772/7, 772/8, 772/9, 772/10, 772/11, 772/12, 772/13, 772/14
TITEL VI. – Strafbepalingen.
Art. 773
BOEK XII. – Omzetting van vennootschappen.
TITEL I. – Inleidende bepalingen.
Art. 774-775
TITEL II. – Formaliteiten die de beslissing tot omzetting van een vennootschap voorafgaan.
Art. 776-780
TITEL III. – Besluit tot omzetting.
Art. 781-784
TITEL IV. – Aansprakelijkheid bij omzetting.
Art. 785-786
TITEL V. – Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma.
Art. 787
TITEL VI. – Strafbepalingen.
Art. 788
BOEK XIII. – De landbouwvennootschap.
TITEL I. – Aard en kwalificatie.
Art. 789-793
TITEL II. – Oprichting en samenstelling van het kapitaal.
Art. 794-800
TITEL III. – Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK I. – Aandelen.
Art. 801-803
HOOFDSTUK II. – Overdracht en overgang van aandelen.
Art. 804-807
TITEL IV. – Organen en controle.
HOOFDSTUK I. – Bestuur en vertegenwoordiging.
Art. 808-819
HOOFDSTUK II. – Algemene vergadering van vennoten.
Art. 820-826
HOOFDSTUK III. – Controle.
Art. 827-829
TITEL V. – De winstverdeling.
Art. 830-831
TITEL VI. – Ontbinding.
Art. 832-836
TITEL VII. – Bepalingen van verschillende aard.
Art. 837-838
BOEK XIV. – Het economisch samenwerkingsverband.
TITEL I. – Aard en kwalificatie.
Art. 839-843
TITEL II. – Oprichting.
Art. 844-846
TITEL III. – Uittreding en uitsluiting.
Art. 847-853
TITEL IV. – Bestuur en vertegenwoordiging.
HOOFDSTUK I. – De zaakvoerders.
Art. 854-860
HOOFDSTUK II. – De vergadering van de leden.
Art. 861-866
TITEL V. – Ontbinding.
Art. 867-868
TITEL VI. – Bijzondere verbods- en gebodsbepalingen.
Art. 869-871
TITEL VII. – Strafbepalingen.
Art. 872-873
BOEK XV. – DE EUROPESE VENNOOTSCHAP. <Inhoud ingevoegd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, 020; Inwerkingtreding : 08-10-2004; het vorige boek XV werd als boek XVI vernummerd>
TITEL I. – Algemene bepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
HOOFDSTUK I. – Definities. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 874-875
HOOFDSTUK II. – Zetel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 876
HOOFDSTUK III. – Rol van de werknemers. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 877
TITEL II. – Oprichting. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
HOOFDSTUK I. – Oprichting via fusie. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Afdeling I. – Inleidende bepaling. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 878
Afdeling II. – Procedure. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 879-881
Afdeling III. – Wettigheidscontrole. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 882-883
Afdeling IV. – Inschrijving en openbaarmaking. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 884
HOOFDSTUK II. – Oprichting via holding. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 885-889
HOOFDSTUK III. – Omzetting van een naamloze vennootschap in SE. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 890-893
HOOFDSTUK IV. – Deelname aan een SE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese gemeenschap heeft. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 894
TITEL III. – Openbaarmakingsformaliteiten. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 895
TITEL IV. – Organen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
HOOFDSTUK I. – Bestuur. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Afdeling I. – Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 896-897
Afdeling II. – Monistisch stelsel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 898-899, 899bis, 899ter
Afdeling III. – Dualistisch stelsel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Onderafdeling I. – Algemene bepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 900-904
Onderafdeling II. – Directieraad. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
I. Statuut van de leden van de directieraad. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 905-906, 906bis
II. Bevoegdheid en werking. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 907-909
Onderafdeling III. – Raad van toezicht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
I. Statuut van de leden van de raad van toezicht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 910-911
II. Bevoegdheid en werking. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 912-913, 913bis, 913ter, 913quater
Onderafdeling IV. – Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
I. Bezoldiging. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 914
II. Belangenconflicten. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 915-917
III. Aansprakelijkheid. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 918-921
HOOFDSTUK II. – Algemene vergadering van aandeelhouders. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Afdeling I. – Gemeenschappelijke bepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Onderafdeling I. – Bijeenroeping van de algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 922-923
Onderafdeling II. – Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 924
Afdeling II. – Gewone algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 925-927
Afdeling III. – Bijzondere algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 928
Afdeling IV. – Buitengewone algemene vergadering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 929
HOOFDSTUK III. – Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 930
TITEL V. – Verplaatsing van de statutaire zetel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 931-937
TITEL VI. – Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop – Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 938-940
TITEL VII. – Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 941-942
TITEL VIII. – Omzetting van een SE in NV. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 943-945
TITEL IX. – Strafbepalingen. <KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004>
Art. 946-948
BOEK XVI. – DE EUROPESE COOPERATIEVE VENNOOTSCHAP. <Ingevoegd in plaats van het oude Boek XVI, dat Boek XVII is geworden. KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
TITEL I. – Algemene bepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
HOOFDSTUK I. – Definities. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 949
HOOFDSTUK II. – Inbreng en zetel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 950-951
HOOFDSTUK III. – Kapitaalverschaffers. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 952
HOOFDSTUK IV. – Rol van de werknemers. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 953
TITEL II. – Oprichting. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
HOOFDSTUK I. – Oprichting via fusie. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Afdeling I. – Inleidende bepaling. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 954
Afdeling II. – Procedure. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 955-956
Afdeling III. – Wettigheidscontrole. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 957-958
Afdeling IV. – Inschrijving en openbaarmaking. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 959
HOOFDSTUK II. – Omzetting van een coöperatieve vennootschap naar SCE. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 960-962
HOOFDSTUK III. – Deelname aan een SCE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese Gemeenschap heeft. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 963
TITEL III. – Openbaarmakingsformaliteiten. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 964
TITEL IV. – Organen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
HOOFDSTUK I. – Bestuur. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Afdeling I. – Voorschriften die het monistisch en het dualistisch stelsel gemeen hebben. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 965-966
Afdeling II. – Monistisch stelsel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 967-968
Afdeling III. – Dualistisch stelsel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Onderafdeling I. – Algemene bepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 969-973
Onderafdeling II. – Directieraad. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
I. Statuut van de leden van de directieraad. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 974-975
II. Bevoegdheid en werking. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 976-978
Onderafdeling III. – Raad van toezicht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
I. Statuut van de leden van de raad van toezicht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 979-980
II. Bevoegdheid en werking. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 981-982
Onderafdeling IV. – Gemeenschappelijke regels voor de leden van de directieraad en de leden van de raad van toezicht. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
I. Bezoldiging. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 983
II. Aansprakelijkheid. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 984-986
HOOFDSTUK II. – Algemene vergadering van aandeelhouders. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Afdeling I. – Gemeenschappelijke bepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Onderafdeling I. – Bijeenroeping van de algemene vergadering. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 987
Onderafdeling II. – Verloop van de algemene vergadering en wijze van de uitoefening van het stemrecht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 988
Afdeling II. – Gewone algemene vergadering. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 989-990
Afdeling III. – Stemrecht. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 991
Afdeling IV. – Sector- en afdelingsvergaderingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 992
HOOFDSTUK III. – Vennootschapsvordering en minderheidsvordering. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 993
TITEL V. – Verplaatsing van de statutaire zetel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 994-1000
TITEL VI. – Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop – Specifieke bepalingen van toepassing op het dualistisch stelsel. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 1001-1003
TITEL VIII. – Ontbinding, vereffening, insolventie en staking van de betalingen. <Ingevoegd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 1004-1005
TITEL IX. – Omzetting van een SCE in CV. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 1006-1008
TITEL X. – Strafbepalingen. <KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
Art. 1009-1011
BOEK XVII. – Diverse bepalingen en overgangsbepalingen. <Voorheen Boek XV. Als boek XVI vernummerd bij KB 2004-09-01/30, art. 31, Inwerkingtreding : 08-10-2004. Als boek XVII vernummerd bij KB 2006-11-28/35, art. 25; Inwerkingtreding : 30-11-2006>
TITEL I. – Diverse bepalingen.
Art. 1012-1014
TITEL II. – Overgangsbepalingen.
Art. 1015-1017
BIJLAGEN.
Art. N1-N2