Kieswetboek

Art. M
TITEL I. – KIEZERS.
Art. 1-7, 7bis, 8-9, 9bis
TITEL II. – (KIEZERSLIJST, BEZWAAR EN BEROEP.) <W 05-07-1976, art. 8> <W 30-07-1991, art. 5>
HOOFDSTUK I. – (KIEZERSLIJST.) <W 30-07-1991, art. 6>
Art. 10-15, 15bis, 16-17
HOOFDSTUK II. – (BEZWAREN BIJ HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN.) <W 30-07-1991, art. 13>
Art. 18-26
HOOFDSTUK III. – (BEROEP BIJ HET HOF VAN BEROEP.) <W 30-07-1991, art. 13>
Art. 27-34
HOOFDSTUK IV. – (ALGEMENE BEPALINGEN.) <W 30-07-1991, art. 13>
Art. 35-86
TITEL III. – INDELING VAN DE KIEZERS EN VAN DE STEMBUREAUS. <W 05-07-1976, art. 11>
HOOFDSTUK I. – STEMBUREAUS.
Art. 87, 87bis, 88-89, 89bis, 89ter, 90-92, 92bis, 93, 93bis, 94, 94bis, 94ter, 95, 95bis, 96-104
HOOFDSTUK II. – OPROEPING VAN DE KIEZERS.
Art. 105-107, 107bis, 107ter
HOOFDSTUK III. – (…) <Opgeheven bij W 1993-07-16/31, art. 97, 1°>
Art. 107quater, 107quinquies, 107sexies, 107septies, 107octies
TITEL IV. – KIESVERRICHTINGEN.
HOOFDSTUK I. – HANDHAVING VAN DE ORDE.
Art. 108-114
HOOFDSTUK II. – KANDIDAATSTELLING EN STEMBILJETTEN.
Art. 115, 115bis, 115ter, 116-117, 117bis, 118, 118bis, 119, 119bis, 119ter, 119quater, 119quinquies, 119sexies, 120-123, 123bis, 124-125, 125bis, 125ter, 125quater, 125quinquies, 126-128, 128bis, 128ter, 129-137
HOOFDSTUK III. – INRICHTING VAN DE STEMLOKALEN EN STEMMING.
Art. 138-142, 142bis, 143-146, 146bis, 147
HOOFDSTUK IIIbis. – STEMMING BIJ VOLMACHT. <W 05-07-1976, art. 49>
Art. 147bis, 147ter, 147quater, 147quinquies, 147sexies, 147septies
HOOFDSTUK IIIter. – (…) <W 05-07-1976, art. 51, 2°>
Art. 147octies, 147nonies
HOOFDSTUK IV. – STEMOPNEMING.
Art. 148-160
HOOFDSTUK IV/1. – [1 Het afsluiten van de stemopnemingsverrichtingen en het doorsturen van de processen-verbaal.]1
Art. 161, 161bis, 162-165
HOOFDSTUK V. – [1 Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers]1
Art. 165bis
HOOFDSTUK V.
Art. 166-168
HOOFDSTUK Vbis. – Zetelverdeling voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers in de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde, Leuven en Waals-Brabant. <Ingevoegd bij W 2002-12-13/40, art. 11; Inwerkingtreding : 20-01-2003>
Art. 168bis, 168ter, 168quater
HOOFDSTUK VI.
Art. 169-171
HOOFDSTUK VII. – AANWIJZING VAN DE VERKOZENEN. <W 1993-07-16/31, art. 80>
Art. 172, 172bis, 173, 173bis, 174-176
HOOFDSTUK VIII. – BIJZONDERE EN DIVERSE BEPALINGEN. <W 1993-07-16/31, art. 80>
Art. 177-179
TITEL IVBIS. – Stemming van de Belgen, die in buitenland verblijven. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
HOOFDSTUK I. – Algemene bepalingen. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Afdeling 1. – Principes. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180
Afdeling 2. – Formulier voor aanvraag tot inschrijving als kiezer Vaststelling en mededeling van de kiezerslijst. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180bis
HOOFDSTUK II. – De verschillende wijzen van stemmen. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Afdeling 1. – De persoonlijke stemming in een Belgische gemeente. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180ter
Afdeling 2. – De stemming bij volmacht in een Belgische gemeente. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180quater
Afdeling 3. – De persoonlijke stemming in de diplomatieke of consulaire beroepsposten. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180quinquies
Afdeling 4. – De stemming bij volmacht in de diplomatieke of consulaire beroepsposten. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180sexies
Afdeling 5. – De stemming per briefwisseling. <Ingevoegd bij W 2002-03-07/49, art. 4>
Art. 180septies
TITEL V. – STRAFFEN.
Art. 181-197, 197bis, 198-206
TITEL VI. – SANCTIE OP DE STEMPLICHT.
Art. 207-210
TITEL VII. – [1 Aanwijzing van de senatoren]1
HOOFDSTUK I. – [1 Algemene bepaling]1
Art. 210bis
HOOFDSTUK II. – [1 Aanwijzing van de deelstaatsenatoren]1
Afdeling 1. [1 Zetelverdeling voor de door het Vlaams Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap, het Waals Parlement en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement aangewezen senatoren]1
Onderafdeling 1. [1 Algemene bepalingen]1
Art. 210ter, 210quater
Onderafdeling 2. [1 Verklaring van samenhang]1
Art. 210quinquies
Onderafdeling 3. [1 Samenvattende tabellen van de kieskringhoofdbureaus voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement en van het gewestbureau voor de verkiezing van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement]1
Art. 210sexies, 210septies
Onderafdeling 4. [1 Vaststelling van de zetelverdeling voor de senatoren aangewezen door het Vlaams Parlement]1
Art. 210octies, 210nonies
Onderafdeling 5. [1 Vaststelling van de zetelverdeling voor de senatoren aangewezen door het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement]1
Art. 210decies, 210undecies
Afdeling 2. [1 Aanwijzing van de senatoren door de bevoegde Gemeenschaps- en Gewestparlementen]1
Onderafdeling 1. [1 Aanwijzing van de senatoren door het Vlaams Parlement]1
Art. 211-212
Onderafdeling 2. [1 Aanwijzing van de senatoren door het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap en de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement]1
Art. 212bis, 212ter
Onderafdeling 3. [1 Vacature van een zetel van een senator aangewezen door het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Parlement van de Franse Gemeenschap of de Franse taalgroep van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement.]1
Art. 213
Onderafdeling 4. [1 Aanwijzing van senatoren door het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap.]1
Art. 214
HOOFDSTUK III. – [1 Aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren]1
Afdeling 1. [1 Zetelverdeling voor de gecoöpteerde senatoren]1
Onderafdeling 1. [1 Algemene bepalingen]1
Art. 215-216
Onderafdeling 2. [1 Verklaring van samenhang]1
Art. 217
Onderafdeling 3. [1 Samenvattende tabellen van de kieskringhoofdbureaus voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers.]1
Art. 217bis
Onderafdeling 4. [1 Vaststelling van de zetelverdeling van de gecoöpteerde senatoren.]1
Art. 217ter, 217quater, 217quinquies, 217sexies, 217septies
Afdeling 2. [1 Aanwijzing van de gecoöpteerde senatoren]1
Art. 218-222
TITEL VIII. – VERKIESBAARHEID (…) <W 26-06-1970, art. 1, § 1, 44>
Art. 223-229
TITEL IX. – DIVERSE BEPALINGEN.
Art. 230-241
BIJLAGEN.
Art. N, N1-N2, N3.(oud art