Wetboek Vennootschappen & Verenigingen (23 maart 2019)

DEEL 1. Algemene bepalingen.
BOEK 1. Inleidende bepalingen.
TITEL 1. Vennootschap, vereniging en stichting. 
Art. 1:1-1:7
TITEL 2. Inbreng.
Art. 1:8-1:10
TITEL 3. Genoteerde vennootschappen en organisaties van openbaar belang.
Art. 1:11-1:13
TITEL 4. Controle, moeder- en dochtervennootschappen.
HOOFDSTUK 1. Controle.
Art. 1:14-1:18
HOOFDSTUK 2. Consortium.
Art. 1:19
HOOFDSTUK 3. Verbonden en geassocieerde vennootschappen.
Art. 1:20-1:21
HOOFDSTUK 4. Deelneming en deelnemingsverhouding.
Art. 1:22-1:23
TITEL 5. Grootte van vennootschappen en groepen.
HOOFDSTUK 1. Kleine vennootschappen.
Art. 1:24-1:25
HOOFDSTUK 2. Groepen van beperkte omvang.
Art. 1:26
HOOFDSTUK 3. Personeel.
Art. 1:27
TITEL 6. Grootte van verenigingen en stichtingen.
HOOFDSTUK 1. Kleine verenigingen.
Art. 1:28-1:29
HOOFDSTUK 2. Kleine stichtingen.
Art. 1:30-1:31
TITEL 7. Termijnen.
Art. 1:32
TITEL 8. De uiteindelijke begunstigde.
Art. 1:33-1:36
TITEL 9. Algemene strafbepaling.
Art. 1:37
BOEK 2. Bepalingen gemeenschappelijk aan de rechtspersonen geregeld in dit wetboek.
TITEL 1. Algemene bepaling.
Art. 2:1
TITEL 2. Verbintenissen in naam van een rechtspersoon in oprichting.
Art. 2:2
TITEL 3. De naam en de zetel van een rechtspersoon.
Art. 2:3-2:4
TITEL 4. Oprichting en openbaarmakingsformaliteiten.
HOOFDSTUK 1. Vorm van de oprichtingsakte.
Art. 2:5
HOOFDSTUK 2. Verkrijging van de rechtspersoonlijkheid.
Art. 2:6
HOOFDSTUK 3. Openbaarmakingsformaliteiten.
Afdeling 1. Belgische rechtspersonen.
Onderafdeling 1. Het dossier van de rechtspersoon.
Art. 2:7-2:12
Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichtingen.
Art. 2:13-2:17
Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid.
Art. 2:18-2:19
Onderafdeling 4. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen.
Art. 2:20-2:22
Afdeling 2. Buitenlandse rechtspersonen met een bijkantoor in België.
Onderafdeling 1. Dossier van de buitenlandse rechtspersoon met een bijkantoor in België.
Art. 2:23-2:26
Onderafdeling 2. Bekendmakingsverplichting.
Art. 2:27
Onderafdeling 3. Tegenwerpelijkheid.
Art. 2:28
Onderafdeling 4. Enige in de stukken uitgaande van bijkantoren op te nemen vermeldingen.
Art. 2:29
Afdeling 3. Bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.
Art. 2:30
HOOFDSTUK 4. Website van de rechtspersoon en mededelingen.
Art. 2:31-2:32
HOOFDSTUK 5. Taal.
Art. 2:33
TITEL 5. Nietigheid.
HOOFDSTUK 1. Procedure en gevolgen van de nietigheid van rechtspersonen.
Afdeling 1. Procedure en gevolgen van de nietigheid van vennootschappen en van bepalingen in de statuten en van de oprichtingsakte.
Art. 2:34-2:39
Afdeling 2. Procedure en gevolgen van de nietigheid van verenigingen en stichtingen.
Art. 2:40
HOOFDSTUK 2. Regels van beraadslaging, nietigheid en opschorting van besluiten van organen van rechtspersonen en van besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling 1. Regels van beraadslaging.
Art. 2:41
Afdeling 2. Nietigheid van besluiten van organen, van besluiten van de algemene vergadering van obligatiehouders en van stemmen.
Art. 2:42-2:43
Afdeling 3. Procedure en gevolgen van nietigheid en opschorting van besluiten van organen of van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 2:44-2:48
TITEL 6. Bestuur.
HOOFDSTUK 1. Bestuur en vertegenwoordiging.
Art. 2:49-2:55
HOOFDSTUK 2. Bestuurdersaansprakelijkheid.
Art. 2:56-2:58
HOOFDSTUK 3. Intern reglement.
Art. 2:59
TITEL 7. Geschillenregeling.
HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied en algemene bepalingen.
Art. 2:60-2:62
HOOFDSTUK 2. De uitsluiting.
Art. 2:63-2:67
HOOFDSTUK 3. De uittreding.
Art. 2:68-2:69
TITEL 8. Ontbinding en vereffening.
HOOFDSTUK 1. Ontbinding en vereffening van vennootschappen.
Afdeling 1. Ontbinding van vennootschappen.
Onderafdeling 1. Algemene bepaling.
Art. 2:70
Onderafdeling 2. Vrijwillige ontbinding.
Art. 2:71
Onderafdeling 3. Ontbinding van rechtswege.
Art. 2:72
Onderafdeling 4. Gerechtelijke ontbinding.
Art. 2:73-2:75
Afdeling 2. Vereffening van vennootschappen.
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 2:76-2:79
Onderafdeling 2. Onmiddellijke sluiting van de vereffening.
Art. 2:80-2:81
Onderafdeling 3. Vereffening door één of meerdere vereffenaars.
Art. 2:82-2:86
Onderafdeling 4. Bevoegdheden van de vereffenaar.
Art. 2:87-2:92
Onderafdeling 5. College van vereffenaars.
Art. 2:93
Onderafdeling 6. Verrichtingen van de vereffening.
Art. 2:94-2:99
Onderafdeling 7. Sluiting van de vereffening.
Art. 2:100-2:104
Onderafdeling 8. Heropening van de vereffening.
Art. 2:105
Onderafdeling 9. Aansprakelijkheid van de vereffenaars.
Art. 2:106-2:107
Afdeling 3. Strafbepaling.
Art. 2:108
HOOFDSTUK 2. Ontbinding van verenigingen en stichtingen.
Afdeling 1. Ontbinding van VZW’s en van IVZW’s.
Onderafdeling 1. Algemene bepaling.
Art. 2:109
Onderafdeling 2. Vrijwillige ontbinding.
Art. 2:110
Onderafdeling 3. Ontbinding van rechtswege.
Art. 2:111-2:112
Onderafdeling 4. Gerechtelijke ontbinding.
Art. 2:113
Afdeling 2. Ontbinding van stichtingen.
Art. 2:114
Hoofdstuk 3. Vereffening van verenigingen en stichtingen.
Afdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 2:115-2:117
Afdeling 2. Vereffening van VZW’s en van IVZW’s.
Onderafdeling 1. Aanstelling van de vereffenaar.
Art. 2:118-2:120
Onderafdeling 2. Bevoegdheden van de vereffenaar.
Art. 2:121-2:122
Onderafdeling 3. College van vereffenaars.
Art. 2:123
Onderafdeling 4. Verrichtingen van de vereffening.
Art. 2:124-2:129
Onderafdeling 5. Sluiting en heropening van de vereffening.
Art. 2:130-2:138
Onderafdeling 6. Aansprakelijkheid van de vereffenaar.
Art. 2:139
Afdeling 3. Vereffening van stichtingen.
Art. 2:140-2:141
TITEL 9. Rechtsvorderingen en verjaring.
Art. 2:142-2:145
TITEL 10. Internationaal privaatrechtelijke bepalingen.
Art. 2:146-2:149
BOEK 3. De jaarrekening.
TITEL 1. Jaarrekeningen van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK 1. Jaarrekening, jaarverslag en openbaarmakingsverplichtingen.
Afdeling 1. De jaarrekening.
Art. 3:1-3:3
Afdeling 2. Het jaarverslag.
Art. 3:4-3:6
Afdeling 3. Het verslag van betalingen aan overheden.
Art. 3:7-3:8
Afdeling 4. Openbaarmakingsverplichtingen.
Onderafdeling 1. Belgische vennootschappen.
Art. 3:9-3:18
Onderafdeling 2. Correctie van de jaarrekening.
Art. 3:19
Onderafdeling 3. Buitenlandse vennootschappen.
Art. 3:20
HOOFDSTUK 2. De geconsolideerde jaarrekening, het jaarverslag en de openbaarmakingsvoorschriften.
Afdeling 1. Toepassingsgebied.
Art. 3:21
Afdeling 2. Algemeen: de consolidatieverplichting.
Art. 3:22-3:28
Afdeling 3. Consolidatiekring en geconsolideerde jaarrekening.
Art. 3:29-3:31
Afdeling 4. Jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening.
Art. 3:32
Afdeling 5. Geconsolideerd verslag van betalingen aan overheden.
Art. 3:33-3:34
Afdeling 6. Openbaarmakingsvoorschriften.
Art. 3:35-3:36
HOOFDSTUK 3. Koninklijke besluiten genomen ter uitvoering van deze titel en uitzonderingsbepalingen.
Art. 3:37-3:42
HOOFDSTUK 4. Strafbepalingen.
Art. 3:43-3:46
TITEL 2. Jaarrekeningen en begrotingen van verenigingen.
Art. 3:47-3:50
TITEL 3. Jaarrekeningen en begrotingen van stichtingen.
Art. 3:51-3:54
TITEL 4. De wettelijke controle van de jaarrekening en van de geconsolideerde jaarrekening van vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen inzake wettelijke controle.
Afdeling 1. Definities.
Art. 3:55-3:57
Afdeling 2. Benoeming.
Art. 3:58-3:60
Afdeling 3. Duur van het mandaat en aantal opeenvolgende mandaten.
Art. 3:61
Afdeling 4. Verplichtingen.
Onderafdeling 1. Principes van onafhankelijkheid.
Art. 3:62
Onderafdeling 2. Niet-controlediensten.
Art. 3:63
Onderafdeling 3. Verhouding tussen de honoraria voor wettelijke controles en overige honoraria.
Art. 3:64
Afdeling 5. Honoraria.
Art. 3:65
Afdeling 6. Ontslag en opzegging.
Art. 3:66-3:67
Afdeling 7. Bevoegdheden.
Art. 3:68-3:70
Afdeling 8. Aansprakelijkheid.
Art. 3:71
HOOFDSTUK 2. Wettelijke controle van de jaarrekening.
Art. 3:72-3:75
HOOFDSTUK 3. Wettelijke controle van de geconsolideerde jaarrekening.
Afdeling 1. Algemene regeling.
Art. 3:76-3:80
Afdeling 2. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle van de geconsolideerde jaarrekening.
Art. 3:81-3:82
HOOFDSTUK 4. Controle in vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.
Afdeling 1. Aard van de controle.
Art. 3:83-3:86
Afdeling 2. Vennootschappen waar een commissaris is aangesteld.
Art. 3:87-3:92
Afdeling 3. Vennootschappen waar geen commissaris is aangesteld.
Art. 3:93-3:94
Afdeling 4. Koninklijke besluiten met betrekking tot de controle op vennootschappen waar een ondernemingsraad werd opgericht.
Art. 3:95
HOOFDSTUK 5. Strafbepalingen.
Art. 3:96-3:97
TITEL 5. De wettelijke controle van de jaarrekening van verenigingen.
Art. 3:98
TITEL 6. De wettelijke controle van de jaarrekening van stichtingen.
Art. 3:99
TITEL 7. Individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van vennoten, aandeelhouders en leden.
Art. 3:100-3:103
DEEL 2. De vennootschappen.
BOEK 4. De maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
TITEL 1. Inleidende bepalingen.
Art. 4:1-4:3
TITEL 2. Het aandeel van de vennoten.
Art. 4:4-4:7
TITEL 3. Bestuur van de zaken van de vennootschap.
Art. 4:8-4:11
TITEL 4. Beslissingen van de vennoten verenigd in vergadering.
Art. 4:12
TITEL 5. Het vennootschapsvermogen en de rechten van de schuldeisers.
Art. 4:13-4:15
TITEL 6. Ontbinding van de vennootschap, terugtrekking en uitsluiting van een vennoot.
Art. 4:16-4:21
TITEL 7. Bepalingen specifiek aan de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap.
Art. 4:22-4:28
BOEK 5. De besloten vennootschap.
TITEL 1. Aard en kwalificatie.
Art. 5:1-5:2
TITEL 2. Oprichting.
HOOFDSTUK 1. Aanvangsvermogen.
Art. 5:3-5:4
HOOFDSTUK 2. Plaatsing van de aandelen.
Afdeling 1. Volledige plaatsing.
Art. 5:5-5:6
Afdeling 2. Inbreng in natura.
Art. 5:7
HOOFDSTUK 3. Storting van de inbrengen.
Art. 5:8-5:10
HOOFDSTUK 4. Oprichtingsformaliteiten.
Art. 5:11-5:12
HOOFDSTUK 5. Nietigheid.
Art. 5:13-5:14
HOOFDSTUK 6. Garantie en aansprakelijkheid.
Art. 5:15-5:17
TITEL 3. Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Art. 5:18-5:22
HOOFDSTUK 2. De vorm van effecten.
Afdeling 1. Effecten op naam.
Art. 5:23-5:29
Afdeling 2. Gedematerialiseerde effecten.
Art. 5:30-5:39
HOOFDSTUK 3. Categorieën van effecten.
Afdeling 1. Aandelen.
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 5:40-5:46
Onderafdeling 2. Aandelen zonder stemrecht.
Art. 5:47
Afdeling 2. Soorten van aandelen.
Art. 5:48
Afdeling 3. Certificaten.
Art. 5:49
Afdeling 4. Obligaties.
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 5:50-5:52
Onderafdeling 2. Converteerbare obligaties.
Art. 5:53-5:54
Afdeling 5. Inschrijvingsrechten.
Art. 5:55-5:60
HOOFDSTUK 4. Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 5:61-5:62
Afdeling 2. Overdracht en overgang van aandelen.
Art. 5:63-5:66
Afdeling 3. Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 5:67-5:68
Afdeling 4. Het uitkoopbod.
Art. 5:69
TITEL 4. Vennootschapsorganen en algemene vergadering van obligatiehouders.
HOOFDSTUK 1. Bestuur.
Afdeling 1. Samenstelling.
Art. 5:70-5:71
Afdeling 2. Bezoldiging.
Art. 5:72
Afdeling 3. Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 5:73-5:78
Afdeling 4. Dagelijks bestuur.
Art. 5:79
HOOFDSTUK 2. Algemene vergadering van aandeelhouders.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling 1. Gelijke behandeling.
Art. 5:80
Onderafdeling 2. Bevoegdheden.
Art. 5:81-5:82
Onderafdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 5:83-5:84
Onderafdeling 4. Schriftelijke algemene vergadering.
Art. 5:85
Onderafdeling 5. Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 5:86-5:89
Onderafdeling 6. Verloop van de algemene vergadering.
Art. 5:90-5:94
Onderafdeling 7. Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 5:95
Afdeling 2. Gewone algemene vergadering.
Art. 5:96-5:99
Afdeling 3. Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling 1. Statutenwijziging: algemeen.
Art. 5:100
Onderafdeling 2. Wijziging van het voorwerp en de doelen.
Art. 5:101
Onderafdeling 3. Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
Art. 5:102
HOOFDSTUK 3. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling 1. Vennootschapsvordering.
Art. 5:103
Afdeling 2. Minderheidsvordering.
Art. 5:104-5:105
Afdeling 3. Deskundigen.
Art. 5:106
HOOFDSTUK 4. Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling 1. Toepassingsgebied.
Art. 5:107
Afdeling 2. Bevoegdheid.
Art. 5:108-5:109
Afdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 5:110-5:111
Afdeling 4. Deelneming aan de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 5:112-5:113
Afdeling 5. Verloop van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 5:114-5:118
Afdeling 6. Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 5:119
TITEL 5. Het vermogen van de vennootschap.
HOOFDSTUK 1. Bijkomende inbrengen en de uitgifte van nieuwe aandelen.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 5:120-5:127
Afdeling 2. Inbreng in geld.
Onderafdeling 1. Voorkeurrecht.
Art. 5:128-5:129
Onderafdeling 2. Beperking en opheffing van het voorkeurrecht.
Art. 5:130-5:131
Onderafdeling 3. Storting van de inbreng in geld.
Art. 5:132
Afdeling 3. Inbreng in natura.
Art. 5:133
Afdeling 4. Bevoegdheidsdelegatie aan het bestuursorgaan.
Onderafdeling 1. Beginselen.
Art. 5:134
Onderafdeling 2. Beperkingen.
Art. 5:135-5:136
Onderafdeling 3. Uitgifte van aandelen door het bestuursorgaan.
Art. 5:137
Afdeling 5. Garantie en aansprakelijkheid.
Art. 5:138-5:140
HOOFDSTUK 2. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Afdeling 1. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
Art. 5:141-5:144
Afdeling 2. Verkrijging van eigen aandelen of certificaten.
Onderafdeling 1. Voorwaarden van de verkrijging.
Art. 5:145-5:147
Onderafdeling 2. Statuut van de verkregen aandelen en certificaten.
Art. 5:148-5:150
Onderafdeling 3. Vermeldingen in de vennootschapsakten.
Art. 5:151
Afdeling 3. Financiering van de verkrijging van aandelen of certificaten van de vennootschap door derden.
Art. 5:152
Afdeling 4. Alarmbelprocedure.
Art. 5:153
TITEL 6. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschaps-vermogen.
Art. 5:154-5:156
TITEL 7. Duur en ontbinding.
Art. 5:157
TITEL 8. Strafbepalingen.
Art. 5:158
BOEK 6. De coöperatieve vennootschap.
TITEL 1. Aard en kwalificatie.
Art. 6:1-6:2
TITEL 2. Oprichting.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Art. 6:3
HOOFDSTUK 2. Aanvangsvermogen.
Art. 6:4-6:5
HOOFDSTUK 3. Plaatsing van de aandelen.
Afdeling 1. Volledige plaatsing.
Art. 6:6-6:7
Afdeling 2. Inbreng in natura.
Art. 6:8
HOOFDSTUK 4. Storting van de inbrengen.
Art. 6:9-6:11
HOOFDSTUK 5. Oprichtingsformaliteiten.
Art. 6:12-6:13
HOOFDSTUK 6. Nietigheid.
Art. 6:14-6:15
HOOFDSTUK 7. Garantie en aansprakelijkheid.
Art. 6:16-6:18
TITEL 3. Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Art. 6:19-6:22
HOOFDSTUK 2. De vorm van effecten.
Afdeling 1. Effecten op naam.
Art. 6:23-6:28
Afdeling 2. Gedematerialiseerde effecten.
Art. 6:29-6:38
HOOFDSTUK 3. Categorieën van effecten.
Afdeling 1. Aandelen.
Art. 6:39-6:45
Afdeling 2. Soorten van aandelen.
Art. 6:46
Afdeling 3. Obligaties.
Art. 6:47-6:49
HOOFDSTUK 4. Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 6:50-6:51
Afdeling 2. Overdracht en overgang van aandelen.
Art. 6:52-6:55
Afdeling 3. Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 6:56-6:57
TITEL 4. Vennootschapsorganen en algemene vergadering van obligatiehouders.
HOOFDSTUK 1. Bestuur.
Afdeling 1. Samenstelling.
Art. 6:58-6:59
Afdeling 2. Bezoldiging.
Art. 6:60
Afdeling 3. Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 6:61-6:66
Afdeling 4. Dagelijks bestuur.
Art. 6:67
HOOFDSTUK 2. Algemene vergadering van aandeelhouders.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling 1. Gelijke behandeling.
Art. 6:68
Onderafdeling 2. Bevoegdheden.
Art. 6:69
Onderafdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 6:70
Onderafdeling 4. Schriftelijke algemene vergadering.
Art. 6:71
Onderafdeling 5. Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 6:72-6:75
Onderafdeling 6. Verloop van de algemene vergadering.
Art. 6:76-6:79
Onderafdeling 7. Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 6:80
Afdeling 2. Gewone algemene vergadering.
Art. 6:81-6:84
Afdeling 3. Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling 1. Statutenwijziging: algemeen.
Art. 6:85
Onderafdeling 2. Wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden.
Art. 6:86
Onderafdeling 3. Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen.
Art. 6:87
HOOFDSTUK 3. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling 1. Vennootschapsvordering.
Art. 6:88
Afdeling 2. Minderheidsvordering.
Art. 6:89-6:90
Afdeling 3. Deskundigen.
Art. 6:91
HOOFDSTUK 4. Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling 1. Toepassingsgebied
Art. 6:92
Afdeling 2. Bevoegdheid.
Art. 6:93-6:94
Afdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 6:95-6:96
Afdeling 4. Deelneming aan de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 6:97-6:98
Afdeling 5. Verloop van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 6:99-6:103
Afdeling 6. Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 6:104
TITEL 5. Het vermogen van de vennootschap.
HOOFDSTUK 1. Uitgifte van nieuwe aandelen en toetreding.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 6:105-6:109
Afdeling 2. Inbreng in natura.
Art. 6:110
Afdeling 3. Garantie en aansprakelijkheid.
Art. 6:111-6:113
HOOFDSTUK 2. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap.
Afdeling 1. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.
Art. 6:114-6:117
Afdeling 2. Financiering van de verkrijging van aandelen van de vennootschap door derden.
Art. 6:118
Afdeling 3. Alarmbelprocedure.
Art. 6:119
TITEL 6. Uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.
Afdeling 1. Uittreding.
Art. 6:120-6:121
Afdeling 2. Verlies van hoedanigheid.
Art. 6:122
Afdeling 3. Uitsluiting.
Art. 6:123
Afdeling 4. Bekendmaking van het aantal aandelen, per soort.
Art. 6:124
TITEL 7. Duur en ontbinding.
Art. 6:125-6:127
TITEL 8. Strafbepalingen.
Art. 6:128
BOEK 7. De naamloze vennootschap.
TITEL 1. Aard en kwalificatie.
Art. 7:1
TITEL 2. Oprichting.
HOOFDSTUK 1. Bedrag van het kapitaal.
Art. 7:2-7:3
HOOFDSTUK 2. Plaatsing van het kapitaal.
Afdeling 1. Volledige plaatsing.
Art. 7:4-7:5
Afdeling 2. Inbreng in natura.
Art. 7:6-7:7
Afdeling 3. Quasi-inbreng.
Art. 7:8-7:10
HOOFDSTUK 3. Storting van het kapitaal.
Art. 7:11-7:12
HOOFDSTUK 4. Oprichtingsformaliteiten.
Afdeling 1. Wijze van oprichting.
Art. 7:13
Afdeling 2. Vermeldingen in de oprichtingsakte.
Art. 7:14
HOOFDSTUK 5. Nietigheid.
Art. 7:15-7:16
HOOFDSTUK 6. Garantie en aansprakelijkheid.
Art. 7:17-7:21
TITEL 3. Effecten en hun overdracht en overgang.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Art. 7:22-7:26
HOOFDSTUK 2. De vorm van effecten.
Afdeling 1. Effecten op naam.
Art. 7:27-7:34
Afdeling 2. Gedematerialiseerde effecten.
Art. 7:35-7:44
HOOFDSTUK 3. Categorieën van effecten.
Afdeling 1. Aandelen.
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 7:45-7:56
Onderafdeling 2. Aandelen zonder stemrecht.
Art. 7:57
Afdeling 2. Winstbewijzen.
Art. 7:58-7:59
Afdeling 3. Soorten van aandelen of winstbewijzen.
Art. 7:60
Afdeling 4. Certificaten.
Art. 7:61
Afdeling 5. Obligaties.
Onderafdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 7:62-7:64
Onderafdeling 2. Converteerbare obligaties.
Art. 7:65-7:66
Afdeling 6. Inschrijvingsrechten.
Art. 7:67-7:72
HOOFDSTUK 4. Overdracht en overgang van effecten.
Afdeling 1. Algemene bepalingen.
Art. 7:73-7:77
Afdeling 2. Beperkingen op de vrije overdraagbaarheid van effecten.
Art. 7:78-7:81
Afdeling 3. Het uitkoopbod.
Art. 7:82
Afdeling 4. Openbaarmaking van belangrijke deelnemingen.
Art. 7:83-7:84
TITEL 4. Vennootschapsorganen en algemene vergadering van obligatiehouders.
HOOFDSTUK 1. Bestuur.
Afdeling 1. Monistisch bestuur.
Onderafdeling 1. Samenstelling.
Art. 7:85-7:88
Onderafdeling 2. Remuneratie.
Art. 7:89-7:92
Onderafdeling 3. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur.
Art. 7:93-7:97
Onderafdeling 4. Comités binnen de raad van bestuur.
Art. 7:98-7:100
Afdeling 2. De enige bestuurder.
Art. 7:101-7:103
Afdeling 3. Duaal bestuur.
Onderafdeling 1. Organen en samenstelling.
Art. 7:104-7:107
Onderafdeling 2. Bezoldiging.
Art. 7:108
Onderafdeling 3. Bevoegdheden en werking.
Art. 7:109-7:117
Onderafdeling 4. Comités binnen de raad van toezicht.
Art. 7:118-7:120
Afdeling 4. Dagelijks bestuur.
Art. 7:121
Afdeling 5. Aansprakelijkheid.
Art. 7:122
HOOFDSTUK 2. Algemene vergadering van aandeelhouders.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling 1. Gelijke behandeling.
Art. 7:123
Onderafdeling 2. Bevoegdheden.
Art. 7:124-7:125
Onderafdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 7:126-7:132
Onderafdeling 4. Schriftelijke algemene vergadering.
Art. 7:133
Onderafdeling 5. Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 7:134-7:137
Onderafdeling 6. Verloop van de algemene vergadering.
Art. 7:138-7:141
Onderafdeling 7. Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 7:142-7:146
Afdeling 2. Gewone algemene vergadering.
Art. 7:147-7:150
Afdeling 3. Bijzondere algemene vergadering.
Art. 7:151-7:152
Afdeling 4. Buitengewone algemene vergadering.
Onderafdeling 1. Statutenwijziging: algemeen.
Art. 7:153
Onderafdeling 2. Wijziging van het voorwerp en van de doelen.
Art. 7:154
Onderafdeling 3. Wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.
Art. 7:155
HOOFDSTUK 3. Vennootschapsvordering en minderheidsvordering.
Afdeling 1. Vennootschapsvordering.
Art. 7:156
Afdeling 2. Minderheidsvordering.
Art. 7:157-7:159
Afdeling 3. Deskundigen.
Art. 7:160
HOOFDSTUK 4. Algemene vergadering van obligatiehouders.
Afdeling 1. Toepassingsgebied.
Art. 7:161
Afdeling 2. Bevoegdheid.
Art. 7:162-7:163
Afdeling 3. Bijeenroeping van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 7:164-7:165
Afdeling 4. Deelneming aan de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 7:166-7:167
Afdeling 5. Verloop van de algemene vergadering van obligatiehouders.
Art. 7:168-7:173
Afdeling 6. Wijze van uitoefening van het stemrecht.
Art. 7:174-7:176
TITEL 5. Kapitaal.
HOOFDSTUK 1. Kapitaalverhoging.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Art. 7:177-7:187
Afdeling 2. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in geld.
Onderafdeling 1. Voorkeurrecht.
Art. 7:188-7:189
Onderafdeling 2. Beperking van het voorkeurrecht.
Art. 7:190-7:194
Onderafdeling 3. Storting van de inbreng in geld.
Art. 7:195
Afdeling 3. Kapitaalverhoging bij wijze van inbreng in natura.
Art. 7:196-7:197
Afdeling 4. Het toegestane kapitaal.
Onderafdeling 1. Beginselen.
Art. 7:198-7:199
Onderafdeling 2. Beperkingen.
Art. 7:200-7:202
Onderafdeling 3. Vermeldingen in het jaarverslag.
Art. 7:203
Afdeling 5. Kapitaalverhoging ten gunste van het personeel.
Art. 7:204
Afdeling 6. Garantie en aansprakelijkheid.
Art. 7:205-7:207
HOOFDSTUK 2. Kapitaalvermindering.
Art. 7:208-7:210
HOOFDSTUK 3. Instandhouding van het kapitaal.
Afdeling 1. Winstverdeling.
Onderafdeling 1. Vorming van een reservefonds.
Art. 7:211
Onderafdeling 2. Uitkeerbare winsten.
Art. 7:212
Onderafdeling 3. Interimdividenden.
Art. 7:213
Onderafdeling 4. Sanctie.
Art. 7:214
Afdeling 2. Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten.
Onderafdeling 1. Verkrijging van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten door de vennootschap zelf.
Art. 7:215-7:220
Onderafdeling 2. Verkrijging van aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap door een dochtervennootschap.
Art. 7:221-7:225
Onderafdeling 3. Inpandneming van eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten.
Art. 7:226
Afdeling 3. Financiering van de verkrijging van de aandelen, winstbewijzen of certificaten van de vennootschap door een derde.
Art. 7:227
Afdeling 4. Alarmbelprocedure.
Art. 7:228-7:229
TITEL 6. Duur en ontbinding.
Art. 7:230-7:231
TITEL 7. Strafbepalingen.
Art. 7:232
BOEK 8. Erkenning van vennootschappen.
TITEL 1. De erkenning als bosgroeperingsvennootschap.
Art. 8:1
TITEL 2. De erkenning als landbouwonderneming.
Art. 8:2-8:3
TITEL 3. De erkenning van de coöperatieve vennootschap, al dan niet als sociale onderneming.
Art. 8:4-8:5
TITEL 4. Gerechtelijke ontbinding.
Art. 8:6-8:7
DEEL 3. De verenigingen en stichtingen.
BOEK 9. VZW.
TITEL 1. Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen.
Art. 9:1-9:2
HOOFDSTUK 2. Leden en ledenregister.
Art. 9:3
HOOFDSTUK 3. Nietigheid.
Art. 9:4
TITEL 2. Organen.
HOOFDSTUK 1. Bestuur.
Afdeling 1. Samenstelling.
Art. 9:5-9:6
Afdeling 2. Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 9:7-9:9
Afdeling 3. Dagelijks bestuur.
Art. 9:10
Afdeling 4. Overschrijding van het voorwerp.
Art. 9:11
HOOFDSTUK 2. De algemene vergadering van leden.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling 1. Bevoegdheden.
Art. 9:12
Onderafdeling 2. Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 9:13-9:14
Onderafdeling 3. Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 9:15-9:16
Onderafdeling 4. Verloop van de algemene vergadering.
Art. 9:17-9:18
Afdeling 2. De gewone algemene vergadering.
Art. 9:19-9:20
Afdeling 3. De buitengewone algemene vergadering.
Art. 9:21
TITEL 3. Giften.
Art. 9:22
TITEL 4. Uittreding en uitsluiting van leden.
Art. 9:23
TITEL 5. Erkenning van de VZW als beroepsvereniging.
Art. 9:24-9:26
TITEL 6. Buitenlandse verenigingen.
Art. 9:27
BOEK 10. IVZW.
TITEL 1. Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen.
Art. 10:1-10:3
HOOFDSTUK 2. Nietigheid.
Art. 10:4
TITEL 2. Organen.
HOOFDSTUK 1. De algemene vergadering van leden.
Afdeling 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Onderafdeling 1. Bevoegdheden.
Art. 10:5
Onderafdeling 2. Bijeenroeping van de algemene vergadering.
Art. 10:6
Onderafdeling 3. Deelneming aan de algemene vergadering.
Art. 10:7
Afdeling 2. De gewone algemene vergadering.
Art. 10:8
HOOFDSTUK 2. Bestuur.
Afdeling 1. Bestuur en vertegenwoordiging.
Art. 10:9
Afdeling 2. Dagelijks bestuur.
Art. 10:10
TITEL 3. Giften.
Art. 10:11
BOEK 11. Stichtingen.
TITEL 1. Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK 1. Inleidende bepalingen.
Art. 11:1-11:4
HOOFDSTUK 2. Nietigheid.
Art. 11:5
TITEL 2. Organen.
HOOFDSTUK 1. Bestuur.
Afdeling 1. Samenstelling.
Art. 11:6
Afdeling 2. Bevoegdheid en werkwijze.
Art. 11:7-11:13
Afdeling 3. Dagelijks bestuur.
Art. 11:14
TITEL 3. Giften.
Art. 11:15
TITEL 4. Buitenlandse stichtingen.
Art. 11:16
DEEL 4. Herstructurering en omzetting.
BOEK 12. Herstructurering van vennootschappen.
TITEL 1. Inleidende bepalingen en definities.
HOOFDSTUK I. Inleidende bepaling.
Art. 12:1
HOOFDSTUK 2. Definities.
Afdeling 1. Fusies.
Art. 12:2-12:3
Afdeling 2. Splitsingen.
Art. 12:4-12:6
Afdeling 3. Gelijkgestelde verrichtingen.
Art. 12:7-12:8
Afdeling 4. Inbreng van algemeenheid of van bedrijfstak.
Art. 12:9-12:11
TITEL 2. De regeling inzake fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen.
HOOFDSTUK 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Afdeling 1. Fusie of splitsing van vennootschappen in vereffening of van failliet verklaarde vennootschappen.
Art. 12:12
Afdeling 2. Rechtsgevolgen van een fusie of een splitsing.
Art. 12:13
Afdeling 3. Tegenwerpelijkheid van de fusie of splitsing.
Art. 12:14
Afdeling 4. Zekerheidstelling.
Art. 12:15
Afdeling 5. Aansprakelijkheid.
Art. 12:16-12:18
Afdeling 6. Nietigheid van de fusie of splitsing.
Art. 12:19-12:23
HOOFDSTUK 2. Te volgen procedure bij fusie van vennootschappen.
Afdeling 1. Procedure bij fusie door overneming.
Art. 12:24-12:35
Afdeling 2. Procedure bij fusie door oprichting van een nieuwe vennootschap.
Art. 12:36-12:49
Afdeling 3. Procedure bij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.
Art. 12:50-12:58
HOOFDSTUK 3. Te volgen procedure bij splitsing van vennootschappen.
Afdeling 1. Procedure bij splitsing door overneming.
Art. 12:59-12:73
Afdeling 2. Procedure bij splitsing door oprichting van nieuwe vennootschappen.
Art. 12:74-12:90
Afdeling 3. Procedure bij gemengde splitsing.
Art. 12:91
TITEL 3. Inbrengen van algemeenheid of van bedrijfstak.
Art. 12:92
HOOFDSTUK 1. Procedure.
Art. 12:93-12:95
HOOFDSTUK 2. Rechtsgevolgen.
Art. 12:96-12:97
HOOFDSTUK 3. Tegenwerpelijkheid.
Art. 12:98
HOOFDSTUK 4. Zekerheidstelling.
Art. 12:99
HOOFDSTUK 5. Aansprakelijkheid.
Art. 12:100
HOOFDSTUK 6. Inbreng gedaan door een natuurlijke persoon.
Art. 12:101
HOOFDSTUK 7. Sanctie.
Art. 12:102
TITEL 4. Overdrachten van algemeenheid of van bedrijfstak.
Art. 12:103
TITEL 5. Uitzonderingsbepalingen.
Art. 12:104-12:105
TITEL 6. Bijzondere regels inzake grensoverschrijdende fusies en gelijkgestelde verrichtingen.
HOOFDSTUK 1. Gemeenschappelijke bepalingen.
Afdeling 1. Inleidende bepaling.
Art. 12:106
Afdeling 2. Vergoeding van de inbreng.
Art. 12:107
Afdeling 3. Rechtsgevolgen van grensoverschrijdende fusie.
Art. 12:108
Afdeling 4. Tegenwerpelijkheid van de grensoverschrijdende fusie.
Art. 12:109
Afdeling 5. Nietigheid van de grensoverschrijdende fusie.
Art. 12:110
HOOFDSTUK 2. Te volgen procedure bij grensoverschrijdende fusie van vennootschappen.
Art. 12:111-12:119
BOEK 13. Herstructurering van verenigingen en stichtingen.
TITEL 1. De regeling inzake fusies en splitsingen.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen.
Art. 13:1
HOOFDSTUK 2. Voorwaarden en procedures die moeten worden gevolgd.
Art. 13:2-13:4
HOOFDSTUK 3. Tegenwerpelijkheid aan derden.
Art. 13:5
HOOFDSTUK 4. Zekerheidstelling.
Art. 13:6
HOOFDSTUK 5. Nietigheid van de verrichting.
Art. 13:7-13:9
TITEL 2. Inbreng om niet van algemeenheid of van bedrijfstak.
Art. 13:10
BOEK 14. Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen.
TITEL 1. Omzetting van vennootschappen.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling.
Art. 14:1
HOOFDSTUK 2. Nationale omzetting.
Afdeling 1. Inleidende bepaling.
Art. 14:2
Afdeling 2. Formaliteiten die het besluit tot omzetting van een vennootschap voorafgaan.
Art. 14:3-14:7
Afdeling 3. Besluit tot omzetting.
Art. 14:8-14:11
Afdeling 4. Aansprakelijkheid bij omzetting.
Art. 14:12-14:13
Afdeling 5. Bepaling eigen aan de vennootschap onder firma.
Art. 14:14
HOOFDSTUK 3. Grensoverschrijdende omzetting.
Afdeling 1. Inleidende bepalingen.
Art. 14:15-14:17
Afdeling 2. Emigratie.
Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan.
Art. 14:18-14:22
Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting.
Art. 14:23-14:27
Afdeling 3. Immigratie.
Art. 14:28-14:30
TITEL 2. Omzetting van een vennootschap in een VZW of IVZW.
Art. 14:31-14:36
TITEL 3. Omzetting van een VZW in een erkende CVSO of een CV erkend als SO.
Art. 14:37-14:45
TITEL 4. Omzetting van verenigingen.
HOOFDSTUK 1. Nationale omzetting.
Art. 14:46-14:50
Hoofdstuk 2. Grensoverschrijdende omzetting.
Afdeling 1. Inleidende bepalingen.
Art. 14:51-14:53
Afdeling 2. Emigratie.
Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan.
Art. 14:54-14:58
Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting.
Art. 14:59-14:63
Afdeling 3. Immigratie.
Art. 14:64-14:66
TITEL 5. Omzetting van stichtingen.
Hoofdstuk 1. Nationale omzetting.
Art. 14:67
HOOFDSTUK 2. Grensoverschrijdende omzetting.
Afdeling 1. Inleidende bepalingen.
Art. 14:68-14:70
Afdeling 2. Emigratie.
Onderafdeling 1. Formaliteiten die het besluit tot grensoverschrijdende omzetting voorafgaan.
Art. 14:71-14:75
Onderafdeling 2. Besluit tot grensoverschrijdende omzetting.
Art. 14:76-14:80
Afdeling 3. Immigratie.
Art. 14:81-14:83
DEEL 5. De Europese rechtsvormen.
BOEK 15. De Europese vennootschap.
TITEL 1. Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK 1. Definities en toepasselijk recht.
Art. 15:1-15:2
HOOFDSTUK 2. Zetel.
Art. 15:3
TITEL 2. Oprichting.
HOOFDSTUK 1. Oprichting via fusie.
Afdeling 1. Inleidende bepaling.
Art. 15:4
Afdeling 2. Procedure.
Art. 15:5-15:6
Afdeling 3. Wettigheidscontrole.
Art. 15:7-15:8
Afdeling 4. Inschrijving en openbaarmaking.
Art. 15:9
HOOFDSTUK 2. Oprichting via holding.
Art. 15:10-15:13
HOOFDSTUK 3. Omzetting van een naamloze vennootschap in een SE.
Art. 15:14-15:15
HOOFDSTUK 4. Deelname aan een SE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese Unie heeft.
Art. 15:16
TITEL 3. Bestuur.
HOOFDSTUK 1. Algemene bepaling.
Art. 15:17
HOOFDSTUK 2. Monistisch bestuur.
Art. 15:18
HOOFDSTUK 3. Duaal bestuur.
Art. 15:19-15:23
TITEL 4. Verplaatsing van de statutaire zetel.
Art. 15:24-15:28
TITEL 5. Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop – Specifieke bepalingen van toepassing op het duale bestuur.
Art. 15:29
TITEL 6. Ontbinding en vereffening.
Art. 15:30-15:31
TITEL 7. Omzetting van een SE in een NV.
Art. 15:32-15:33
TITEL 8. Strafbepalingen.
Art. 15:34
BOEK 16. De Europese coöperatieve vennootschap.
TITEL 1. Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK 1. Definities en toepasselijk recht.
Art. 16:1-16:2
HOOFDSTUK 2. Zetel.
Art. 16:3
HOOFDSTUK 3. Kapitaalverschaffers.
Art. 16:4
TITEL 2. Oprichting.
HOOFDSTUK 1. Oprichting via fusie.
Afdeling 1. Inleidende bepaling.
Art. 16:5
Afdeling 2. Procedure.
Art. 16:6
Afdeling 3. Wettigheidscontrole.
Art. 16:7-16:8
Afdeling 4. Inschrijving en openbaarmaking.
Art. 16:9
HOOFDSTUK 2. Omzetting van een coöperatieve vennootschap in een Europese coöperatieve vennootschap.
Art. 16:10-16:11
HOOFDSTUK 3. Deelname aan een SCE door een vennootschap die haar hoofdbestuur niet in de Europese Unie heeft.
Art. 16:12
TITEL 3. Organen.
HOOFDSTUK 1. Bestuur.
Afdeling 1. Algemene bepaling.
Art. 16:13
Afdeling 2. Monistisch bestuur.
Art. 16:14
Afdeling 3. Duaal bestuur.
Art. 16:15-16:18
HOOFDSTUK 2. Stemrecht.
Art. 16:19
HOOFDSTUK 3. Sector- en afdelingsvergaderingen.
Art. 16:20
TITEL 4. Kapitaal en aandelen.
Art. 16:21
TITEL 5. Verplaatsing van de statutaire zetel.
Art. 16:22-16:26
TITEL 6. Jaarrekening en geconsolideerde jaarrekening, en controle hierop – Specifieke bepalingen van toepassing op het duale bestuur.
Art. 16:27
TITEL 7. Ontbinding en vereffening.
Art. 16:28-16:29
TITEL 8. Omzetting van een SCE in een CV.
Art. 16:30-16:31
TITEL 9. Strafbepalingen.
Art. 16:32
BOEK 17. De Europese politieke partij en de Europese politieke stichting.
TITEL 1. De Europese politieke partij.
Art. 17:1-17:6
TITEL 2. De Europese politieke stichting.
Art. 17:7-17:11
BOEK 18. Het Europees economisch samenwerkingsverband.
TITEL 1. Algemene bepalingen.
HOOFDSTUK 1. Definitie en toepasselijk recht.
Art. 18:1-18:2
HOOFDSTUK 2. Leden.
Art. 18:3-18:4
HOOFDSTUK 3. Optreden in rechte.
Art. 18:5
HOOFDSTUK 4. Bestuur.
Art. 18:6
TITEL 2. Sociaalrechtelijke bepaling.
Art. 18:7
TITEL 3. Fiscale bepalingen.
Art. 18:8

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen