Nieuw boek 3 “Goederen” Burgerlijk Wetboek

Inhoudstafel Tekst Begin
HOOFDSTUK 1. – Inleidende bepaling
Art. 1
HOOFDSTUK 2. – Inhoud van boek 3 “Goederen” in het Burgerlijk Wetboek
Art. 2
Titel 1. Algemene bepalingen Ondertitel 1. – Statuut van de bepalingen
Art. 3.1-3.17
HOOFDSTUK 1. – Feitelijke macht over de goederen
Afdeling 1. – Algemene bepalingen
Art. 3.18-3.22
Afdeling 2. – Bewijsfunctie van bezit
Art. 3.23-3.24
Afdeling 3. – Beschermende functie van bezit
Art. 3.25
Afdeling 4. – Verkrijgende functie van bezit
Art. 3.26-3.29
HOOFDSTUK 2. – Regime van de onroerende publiciteit
Art. 3.30-3.34
HOOFDSTUK 1. – Algemeen
Art. 3.35-3.36
HOOFDSTUK 2. – Kwaliteitsrekeningen
Art. 3.37
Titel 2. – Indelingen van goederen Ondertitel 1. – Algemene categorieën
Art. 3.38-3.49
Titel 3. – Eigendomsrecht Ondertitel 1. – Algemene bepalingen
Art. 3.50-3.67
Titel 4. – Mede-eigendom
Art. 3.68-3.77
HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen
Art. 3.78-3.83
HOOFDSTUK 2. – Gedwongen mede-eigendom van gebouwen of groepen van gebouwen
Afdeling 1. – Algemene bepalingen
Art. 3.84-3.85
Afdeling 2. – Rechtspersoonlijkheid van de vereniging van mede-eigenaars.
Art. 3.86
Afdeling 3. – Organen van de vereniging van mede-eigenaars
Art. 3.87-3.91
Afdeling 4. – Rechtsvorderingen – Openbaarheid – Tegenstelbaarheid en overdracht.
Art. 3.92-3.96
Afdeling 5. – Ontbinding en vereffening
Art. 3.97-3.99
Afdeling 6. – Dwingend karakter
Art. 3.100
Titel 5. – Burenrelaties Ondertitel 1. – Burenhinder
Art. 3.101-3.113
HOOFDSTUK 1. – Algemene bepalingen
Art. 3.114-3.116
HOOFDSTUK 2. – Erfdienstbaarheden door menselijk handelen
Afdeling 1. – Specifieke wijzen van verkrijging
Art. 3.117-3.119
Afdeling 2. – Rechten en verplichtingen van de partijen
Art. 3.120-3.125
Afdeling 3. – Specifieke wijzen van tenietgaan
Art. 3.126-3.128
HOOFDSTUK 3. – Wettelijke erfdienstbaarheden
Afdeling 1. – Water
Art. 3.129-3.131
Afdeling 2. – Afstanden
Art. 3.132-3.134
Afdeling 3. – Ingeslotenheid
Art. 3.135-3.137
Titel 6. – Recht van vruchtgebruik Ondertitel 1. – Definitie, voorwerp en duurtijd
Art. 3.138-3.166
Titel 7. – Erfpachtrecht Ondertitel 1. – Definitie, voorwerp en duurtijd
Art. 3.167-3.176
Titel 8. – Opstalrecht Ondertitel 1. – Definitie, voorwerp en duurtijd
Art. 3.177-3.188
HOOFDSTUK 3. – Wijzigingsbepalingen
Afdeling I. – Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek
Art. 3-6
Afdeling II. – Wijzigingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
Art. 7-8
Afdeling III. – Wijzigingen van het oude Burgerlijk Wetboek
Art. 9-13
Afdeling IV. – Wijziging van het Wetboek van strafvordering
Art. 14
Afdeling V. – Wijziging van het Strafwetboek
Art. 15
Afdeling VI. – Wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992
Art. 16
Afdeling VII. – Wijziging van de gecoördineerde wetten van 15 september 1919 op de mijnen, de graverijen en de groeven
Art. 17
Afdeling VIII. – Wijziging van het gecoördineerd koninklijk besluit 62 van 27 januari 2004 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten
Art. 18
Afdeling IX. – Wijziging van de wet van 2 januari 1991 betreffende de markt van de effecten van de overheidsschuld en het monetair beleidsinstrumentarium
Art. 19
Afdeling X. – Wijziging van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden en tot wijziging van de wet van 30 maart 1995 betreffende de netten voor distributie voor omroepuitzendingen en de uitoefening van televisieomroepactiviteiten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
Art. 20
Afdeling XI. – Wijziging van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen
Art. 21
Afdeling XII. – Wijziging van de wet van 13 augustus 2011 inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied
Art. 22
Afdeling XIII. – Wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar
Art. 23
Afdeling XIV. – Wijziging van de wet van 15 januari 2014 houdende diverse bepalingen inzake kmo’s
Art. 24
Afdeling XV. – Wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen
Art. 25
Afdeling XVI. – Wijzigingen van het Belgisch Scheepvaartwetboek
Art. 26-28
HOOFDSTUK 4. – Opheffingsbepalingen
Art. 29-36
HOOFDSTUK 5. – Overgangsbepalingen
Art. 37-38
HOOFDSTUK 6. – Inwerkingtreding
Art. 39-40